Дискусия №2 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“

discusia #2

На 27.05.2015 фондация „Джендър алтернативи“, в партньорсто с фондация „Асоциация Анимус“, проведоха втора дискусия със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”, по Проект №BG05/755 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“.

Таргет група: студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО.
Участници:студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“;съдии от Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, Районен съд – Пловдив, Представител на Районна прокуратура- гр. Пловдив; полицаи от ОД на МВР – Пловдив, експерти от Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Пловдив, Директора на ДСП-Пловдив.

3 модератори /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Татяна Рискова – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“/, както и презентатори: полицай Матей Матев – ОД МВР, д-р Иван Ранчев – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Надя Танева – Директор на ДСП-Пловдив,Гинка Лазарова – Районна Прокуратура- Пловдив.

Програма: Международни и Европейски стандарти за защита от домашно насилие. Практиката на ФДА. Национална правна рамка за защита от домашно насилие. Практиката на ФДА. Работата на психолозите в случаи на домашно насилие. Практиката на ФДА. Правата и задълженията на Районна прокуратура-Пловдив в случаи на домашно насилие. Правата и задълженията на ОД на МВР в случаи на домашно насилие. Правата и задълженията на ДСП-Пловдив в случаи на домашно насилие. Практиката на Апелативен съд – Пловдив в случаи на домашно насилие. Обобщение. Обратна връзка.

Сертификати: всички участници в дискусията получиха сертификати за активната си работа.
Проектът се изпълнява от Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“ – София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“