Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора

Проектът се изпълнява в партнорство между две неправителствени организации, активни по темата за спазване на човешките права и подкрепата на уязвими групи и жертви на насилие в България. Главна цел на проекта е насърчаването на демократичните ценности и защита на правата на човека. Основна целева група на проекта са жертвите на домашно насилие, а допълнителни целеви групи са възрастни хора и младежи. Ключови програми на проекта са: оказване на правна помощ на лица пострадали от домашно насилие и провеждане на интерактивни сесии с психолог, както и обучение на социални работници, на експерти в сферата на защита правата на лицата пострадали от домашно насилие, а също така и обучение на студенти.

Фондация „Асоциация Анимус” допринася към изпълнението на проекта с наличие на обучителна база и експертиза по темите на домашно насилие и подкрепа на жертвите. Партньорството на организацията допринася за повишаване на информираността на целевите групи и за защита на основните им права. В дългосрочен план, проектът подпомага обмяната опит и разширява сътрудничеството в подкрепа на жертвите.

През 2015 година Фондация „Асоциация Анимус” участва в семинар за обмяна на опит между съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив. Участие в семинара взеха 46 експерти. Други 15 експерта взеха участие в координационна среща по проекта, която се проведе през месец май.

През юли, в Обучителния център на Фондация „Асоциация Анимус“ беше проведено обучение на социални работници от  социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на аконодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие. Участници бяха 18 специалисти от социални услуги, които могат да окажат подкрепа на пострадали от домашно насилие.

Визуализацията и публичността на проекта бяха реализирани чрез организирането и провеждането на три прес–конференции. През април 2015 година се проведе втората от тях, представяща изпълнението на проекта.