Намаляване на броя на младежите в риск

providusАнтисоциалното поведение е резултат от игнорирането на някои от потребностите на децата в най-ранните години от развитието им. Целта на проекта е да развие иновативни методи за социална работа в Латвия, които да редуцират появата на рискови ситуации, които водят до антисоциално поведение. В целевата група на проекта са включени 48 деца, които са в риск от социална изолация.

През 2015 Димитър Германов подготви презентация във връзка с финалната конференция в Латвия. Той представи българският опит, касаещ превентирането на антисоциалното поведение на децата. Презентацията беше изнесена пред заинтересованите страни и латвийските професионалисти, отговорни за политиките в страната. Тя беше фокусирана върху три дейности на Фондация „Асоциация Анимус”, свързани с превенцията на детското антисоциално поведение – Травма център за деца и семейства, програмата „Приятелите на Зипи” и методология за осигуряване и мониториране на детско участие в развиването и оценката на детските национални линии за деца