Национален доклад за услугите в България за подкрепа на трудовата интеграция на жертви на трафик и други форми на насилие

tolerantФондация „Асоциация Анимус” разработи Национален доклад за услугите в България за подкрепа на трудовата интеграция на жертви на трафик и други форми на насилие, основано на пола, от трети страни по проекта „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик” (AMIF/821655).
Изводите от Доклада показват, че България все още е транзитна страна за бежанци и търсещи закрила лица, като по-голямата част от тях предпочитат да продължат пътуването си към други европейски страни. В допълнение, съществува голяма диспропорционалност по отношение на броя мъже и жени – само около 1/6 от пристигащите в България са жени. Не на последно място, няма нито една жена сред потока от мигранти, официално идентифицирана като жертва на престъплението трафик на хора.
Докладът отправя множество препоръки, сред които по-добра идентификация на уязвимостта към трафик на хора, цялостни държавни политики за интеграция на лицата, подобряване на взаимодействието между всички заинтересовани от трафика на хора страни, детайлна методология за интеграция и др.
Целият Доклад е достъпен на български и английски език на уеб страницата на фондация „Асоциация Анимус”

http://animusassociation.org/wp-content/uploads/2014/03/Animus-TOLERANT-national-report-BG-31.03.pdf