Следдипломна квалификация – прием

Фондация “Асоциация Анимус” обявява прием на студенти за учебната 2012-2013 година за следдипломна квалификация

„Основи на психоаналитичната практика с възрастни и деца”-  съвместна програма на Софийски Университет “Св.Климент Охридски”  и Фондация “Асоциация Анимус”- Център за възстановяване, консултиране и психотерапия.

Програмата е предназначена за лица, завършили бакалавърска и /или магистърска стeпeн по психология, социална работа, педагогика, медицина и др. Лекциите се провеждат на модули в събота и неделя.

Програмата съчетава теоретична подготовка и клинична практика

 • Дава базисни теоретични знания по психоаналитична психотерапия
 • Въвежда основни психоаналитични възгледи за структурата и функционирането на психиката
 • Запознава с основни психоаналитични теории за психичното развитие и за спецификата при работа с възрастни и деца
 • Дава основни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностова организация на пациента
 • Дава възможност за практикуване на психоаналитична психотерапия под супервизия

В съдържанието на програмата са включени два базисни компонента: въвеждане на теоретич­на рамка и предоставяне на възможност за прак­тическа работа. Поставя се акцент върху усвоява­нето на практическото разбиране на човешкото поведение. Програмата въвежда етапи в детското разви­тие и развитието на възрастните през психоана­литичната парадигма. На база възрастовата спе­цифика на пациента разглежда особеностите на психоаналитичната техника като адресирана към: терапевтичната работа/консултиране за възраст­ни пациенти и деца.

Основни курсове, включени в програмата:

 • Психоаналитичната техника и рамка
 • Взаимоотношения в терапевтичния процес;
 • Развитие и психопатология;
 • Неопсихоаналитични теории за развитието на възрастните;
 •  Загуба, скръб и траур в развитието;
 • Формиране на символи и символизация.
 • Интерпретиране на сънища;
 • Аналитичната техника при работа с деца и с родители;
 • Аналитична психотерапия при юноши;
 • Теорията за привързаността като концептуал­на рамка за изследване на човешкото разви­тие, близките взаимоотношения и личностна­та патология;
 • Суицидни рискове и кризи при деца и юноши;
 • Приложение на психоаналитичния метод;
 • Участие в поредица от психоаналитични се­минари във Фондация „Асоциация Анимус“.

Програмата е структурирана в теоретична и клинична част.

 • В рамките на протичане на програмата студен­тите ще участват в клиничната работа на Център за възстановяване, консултиране и психотерапия. По време на задължителния стаж към програма­та ще имат възможност да поемат случаи за кон­султация и психотерапия. Ще бъде предоставена групова супервизия за работа по случай, както и участие в групи за клинично обсъждане на рабо­тата с пациенти.
 • Клиничният стаж е насочен към подпомагане на студентите преди всичко да наблюдават кли­ничната ситуация, да я обсъждат и интерпрети­рат, използвайки инструменти на психоанализата и да разбират функционирането на психиката.
 • Програмата ще се провежда от преподаватели от Софийския Университет, преподаватели от Фондация „Асоциация Анимус“, психоаналити­ци и детски психотерапевти.

Продължителността на програмата е две години (4 семестъра).

Приемът в програмата се извършва на базата на: 1. заявление за кандидатстване, 2. професионална автобиография и 3. интервю.

Срок за подаване на документи: до 30 септември.

Допълнителни въпроси могат да бъдат задавани на email animus@animusassociation.org и на тел. 02 / 983 53 05, 983 52 05

Лице за контакт: Анна Миланова