Обява за работа

rabota pri nas

Описание и изисквания:
Фондация „Асоциация Анимус” търси да назначи

  1. социален работник и
  2. медицинска сестра на 4-часова заетост

в Център за застъпничество и подкрепа на деца „Зона заКрила”. Работата на центъра е насочена към деца, преживели насилие и травма и техните семейства и цели въвеждане на интегриран подход, обединяващ добри психологически, социални, медицински и юридически практики.

 

Основни отговорности на социалния работник:

• Координира екипа за работа по случай
• Предоставя кризисна интервенция
• Изготвя специализирана оценка на случая след активно набиране на информация и обсъждане с членовете на мултидисциплинарния екип
• Изготвя план за работа по случай, след обсъждане с екипа по КМ
• Прецизно води документация по случаите
• Организира и участва в мултидисциплинарни срещи и такива по КМ
• Поддържа конфиденциални отношения в работата.
• Носи отговорност за своето продължаващо професионално развитие
• Социалният работник разширява своите познания, умения и професионален опит, като участва в различни професионални дейности – обучение, работни срещи, семинари и др.
• Участва в индивидуални и групови супервизии
• Провежда мобилна работа по случаите, когато това е необходимо

 

Специфични изисквания:
• Висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалността „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Клинична социална работа”
• Познава системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на закрила на детето, социалното подпомагане и социалните услуги
• Притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни
• Успешно се справя с конфликтни ситуации
• Умее да работи с хора с различна етническа принадлежност
• Способен е да работи в екип.
• Отлични комуникативни умения
• Притежава компютърни умения.
• Има най-малко 1 година опит от работа с деца и семейства
• Владеенето на английски език и шофьорска книжка е предимство

 

Кандидатите да представят автобиография и мотивационно писмо на адрес zonazakrila@abv.bg до 7.09.2015 г. С одобрените кандидати ще се свържем за насрочване на интервю.

 

Основни отговорности на медицинската сестра:

• Извършва дейности в ситуация на спешност при отсъствие на лекар и долекарска помощ, описва състоянието на детето;
• Предоставя кризисна интервенция;
• Насочва пострадалото дете към подходящ специалист – лекар и договоря неговия прием;.
• Консултира и подготвя детето и семейството за медицинските прегледи и интервенции;
• Придружава детето и семейството при провеждането на медицински прегледи и консултации;
• Осъществява контакт с различни медицински специалисти в процеса на работа по случая и отговоря за медицинската документация по случая;
• Участва в мултидисциплинарни срещи и такива по КМ.
• Поддържа конфиденциални отношения в работата.
• Носи отговорност за своето продължаващо професионално развитие, като разширява своите познания, умения и професионален опит, като участва в различни професионални дейности – обучение, работни срещи, семинари и др.
• Участва в групови супервизии;
• Провежда мобилна работа по случаите, когато това е необходимо.

 

Специфични изисквания към медицинската сестра:
• Висше образование по специалността „Медицинска сестра” и правоспособност за упражняване на професията;
• Познава системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на закрила на детето, социалното подпомагане и социалните услуги
• Притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни.
• Успешно се справя с конфликтни ситуации.
• Умее да работи с хора с различна етническа принадлежност.
• Способен е да работи в екип.
• Отлични комуникативни умения
• Притежава компютърни умения.
• Има опит от работа с деца и семейства
• Специализация и опит в областта на педиатрията е предимство

 

Местоположение: гр. София

Кандидатите да представят автобиография и мотивационно писмо на адрес zonazakrila@abv.bg до 15.09.2015 г. С одобрените кандидати ще се свържем за насрочване на интервю.