Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за хотелско настаняване, предоставяне на конферентна зала и кетъринг за провеждане на обучение в област Русе на 19 – 20.10.2021г. със следните изисквания:

– хотелско настаняване – за 10 човека

– конферентна зала – за 25 човека

– предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 25 човека

Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите стоки и услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.
Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 12.10.2021г. по електронен път на animus@animusassociation.org
Подадените оферти ще бъдат разгледани на 14.10.2021 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.
За контакти: Катя Кръстанова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.