Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на следните услуги за провеждане на два семинара на следните дати:

1. Семинар 21.11.2019г.:

– предоставяне на зала за провеждане на събитие за 30 човека
– предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 30 човека

2. Семинар 12.12.2019г.:

– предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 15 човека

Изисквания към участниците:

– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите стоки и услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 15.11.2019г. по електронен път на animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 16.11.2019 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.

За контакти: Катя Кръстанова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

 

Проектът е финансиран от Европейска комисия.