Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги за уебдизайн по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms (AMIF – AG/957948)

Във връзка с изпълнението на проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms (AMIF – AG/957948) Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за изработване на информационна интернет платформа за трафика на хора.

Платформата включва следните секции:

  • Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик
  • Какво представлява трафика на хора
  • Превенция на трафика на хора
  • Помощ за жертвите/ интерактивна карта на услугите
  • Мрежа от организации в помощ на жертвите
  • Правна помощ
  • Библиотека
  • База данни

Съдържанието на всички секции и подсекции се изработва от Асоциация Анимус.

Офертата трябва да включва уеб-дизайн и поддръжка за най-малко две години.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 11.02.2022г. по електронен път на animus@animusassociation.org
Подадените оферти ще бъдат разгледани на 14.02.2022 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.