Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик”/ № – 863761)

Във връзка с изпълнението на проект „WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик” („WIN – Trafficked Women Integration”/ № – 863761), Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за разпространение и конвертиране на кратко видео в подходящ за излъчване формат, посветено на трафика на хора.
Предвижда се видеото да бъде разпространено по местни, регионални и национални телевизии. Предвижда се да има най-високо разпространение в дните около 30 Юли международния ден срещу трафика на хора.

Моля, представете вашата оферта с включен ДДС, и не по-късно от 30.06.2021г. по електронен път на animus@animusassociation.org
Подадените оферти ще бъдат разгледани на 5.07.2021 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.
За контакти: Надя Кожухарова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕС .