ACTIVATE – Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на трафика на хора и механизмите за подкрепа

activateПрез октомври 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект „ACTIVATE – Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на трафика на хора и механизмите за подкрепа”, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия. Проектът е със срок от 24 месеца. Водеща организация е KMOP (Гърция), а фондация „Асоциация Анимус”, заедно с Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donneonlus (Италия) и SOLWODI (Германия), са партньори по проекта.

За да спомогне премахването на трафика на хора, проектът ACTIVATE има за цел да подобри идентификацията на жертвите, превенцията и механизмите за подкрепа, като специално внимание ще се обърне на жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Дейностите по проекта включват:

– Изграждане на капацитет за по-добра идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора;
– Разработване на обучителни наръчници за служители от регистрационно-приемателни центрове и за адвокати;
– Обучения за професионалисти от регистрационно-приемателните центрове и адвокат;
– Подобряване на Националните насочващи механизми и подобряване на взаимодействието между публичните власти и ключовите участници;
– Споделяне на добри практики и опит между партньорите по проекта;
– Подобряване на механизмите за подкрепа с цел справяне с мултиплицирани случаи на трафик на хора;
– Повишаване на информираността относно трафика на хора.

Очаквани резултати от проекта:

• 120-140 експерти от регистрационно-приемателни центрове ще бъдат обучени за по-добра идентификация на жертви на трафик. и превенция на повторен трафик и експлоатация;
• 70-140 адвокати ще бъдат обучени да защитават интересите и да представляват по-успешно жертвите на трафик;
• Онлайн учебен материал, на 4 езика, който да се използва за бъдещи обучения и семинари от служители на регистрационно-приемателни центрове и адвокати;
• 4 дигитални инструмента, включващи библиотеки, карти, механизми за насочване и насоки, доклади, наръчници и др. ;
• 4 Национали механизма за насочване ще бъдат създадени или подобрени;
• 4 национални кампании за повишаване на осведомеността.

 

Untitled1Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския комисия и е с продължителност две години (октомври 2020 – септември 2022).
Съдържанието на този материал представя гледната точка единствено на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана публикуваната информацията.