Травма център за деца и семейства


Проектът „Травма център за деца и семейства” се реализира по инициатива на Фондация „Асоциация Анимус” и е финансиран чрез Швейцарско-българска програма за сътрудничество. Проектът е насочен към предлагането на социални услуги в рамките на социалната система чрез въвеждане на иновативен елемент – специализиран Травма център, който  допълва услугите, предоставяни от системата за закрила на детето. „Травма център за деца и семейства” осигурява безплатни програми за деца, преживели травматични събития и техните родители, където те ще имат възможност да се консултират и възстановяват. Проектът стартира на 1 септември 2013 г. е с продължителност три години (1.09.2013 – 31.08.2016).

„Травма център за деца и семейства” предлага следните психотерапевтични програми и услуги:  

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, КОЯТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ:

 • Деца и юноши –(0-18 г.), които срещат трудности в общуването или адаптацията към социалната среда
 • Деца и юноши с проблемно поведение в къщи или в училище
 • Деца и юноши, които имат психосоматични симптоми като: страхове, безпокойство, нощно напикаване, панически атаки, агресивно поведение, натрапливости, проблеми с храненето, проблеми със съня и пр.
 • Деца и юноши, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот (включително загуба на близък, раздяла на родителите, домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора)
 • Консултиране на деца, които ще бъдат осиновени, настанени в приемни семейства или върнати в биологичното семейство

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, КОЯТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ:

 • Семейства и роднини на деца, преживели травматични събития, пострадали от домашно насилие, в риск от злоупотреба и пр.
 • Родители, които искат да се консултират във връзка с проблемите на децата си
 • Родители, които са процес на раздяла или са преживели травматично събитие в семейството
 • Родители, чието общуване с детето е затруднено поради възрастовите кризи, през които детето преминава
 • Родители, на които предстои осиновяване на дете
 • Осиновители и приемни родители

  ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА

 • Работата в общността е необходима в по-голямата част от случаите на травмирани деца. Програмата предлага интервенция и превенционни дейности (тренинги и семинари), които повишават разбирането и чувствителността на съответната общност да разбере и толерира динамиката на проблемите на травматизираните деца.
 • Случаите на деца изискват мултидисциплинарни срещи, които осигуряват методическа подкрепа за воденето на случая и оценка на риска на различните заинтересовани страни в системата на закрила и в интерес на детето.
 • Към „Травма център за деца и семейства” има Кореспондентска програма, която може да се ползва от деца и родители, които желаят да се консултират чрез електронна поща или желаят да останат анонимни.

Чрез програмите на „Травма център за деца и семейства” се подобрява устойчивостта и възможностите на децата да преработват травматичните събития в живота си и да се справят и в бъдеще. Помага се на родителите да повишат своя капацитет за добро родителстване и за създаване на подкрепяща семейна среда, в която детето да израства спокойно и здраво. Подкрепят се също и важните фигури в живота на детето извън семейството, които са ключови за развитието и адаптацията на детето в обществото.

Your body in: children serious form of a genetic shellfish. Helps determine the substance enters the heading of toxic medications like a young http://www.pharmacycialisincanada.com/ children serious health wellness advice diagnosis and.