Превенция

Звено за превенция
Координатор: Марина Ангелова

Превенцията е работа с мисъл напред във времето. Тя в известен смисъл отразява способността на човека да бъде подготвен с информация, знания и нагласа на ума за цената на неговите избори. Превенцията предоставя възможност за собствено изследване на негативните и позитивни страни при взимане на решение и може да осигури алтернативни ходове преди да е настъпило дадено събитие.

Когато говорим за превенция, е необходимо:
• Да признаем, че насилието представлява сериозен проблем в българското общество.
• Да имаме отношение на загриженост към жертвите на насилие и да не ни е безразлично какво се случва с жените, юношите и децата, които са пострадали или могат да пострадат.
• Да съберем сила и смелост да заговорим открито по тежки теми, каквито са домашното насилие, сексуалното насилие и трафика на жени.
Смисълът на превенцията е да накара хората да се замислят в дълбочина и в детайли за насилието между хората, като проблем на човешките отношения.

Превенцията на насилието, осъществявана от “Асоциация Анимус”, има няколко измерения.
• Тя може да бъде отнесена към широката общественост и целта е запознаване на общността с проблема. Основното послание към широката общественост е хората да не се отнасят обвинително към жертвите на насилие. Медиите са най-подходящото средство за разпространяване на знания за насилието сред широката общественост.
• Превенцията има и друго измерение и то е въвличане на групи, организации и институции в превантивната работа, което разширява кръга и обсега на действие. Това става чрез повишаване на познанията относно насилието и въвличане на съмишленици.
• Превенцията има и по – специализирано съдържание, когато е насочена към потенциалните жертви. В това отношение могат да се осъществяват директни срещи с рисковите групи и да се отправят директни послания към тях. Подходящи са и различните материали, предоставящи информация за рисковете от насилие и начините за справяне. Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие е друга широко достъпна възможност да се намери необходимата информация и да се обсъдят възможните избори.

Основната част от превенцията е насочена срещу трафика на жени и се осъществява в рамките на програма “Ла Страда”.

Брошури и дипляни за превенция на насилието
1. “Насилието и неговите жертви” – събрани статии на български експерти по темата: психолози и психотерапевти, психиатри, социолози, брошура (на български и английски).
2. “Пътеводител за модерни момичета (няколко идеи преди да заминеш в чужбина)” – информационна брошура за млади жени от училища и университети.
3. “Едно момиче разказва” – информационна брошура за слабо образовани млади жени.
4. “Малка книжка за големия свят” – информационна брошура за проституиращи жени.
5. “Трафикът на жени. Въпроси и отговори” – събрани статии на български експерти: психолози, психотерапевти, социални работници, журналисти и юристи.
6. “Център за възстановяване на жени, юноши и деца, пострадали от насилие” – информационна дипляна, представяща програмите и услугите на Центъра и процедурите за връзка.
7. Мисията на Фондация “Асоциация Анимус” – информационна дипляна, представяща мисията, политиката и целите на организацията.
8. “Домашното насилие” – информационна дипляна за потенциални клиенти и широката общественост.
9. “Сексуалното насилие” – информационна дипляна за потенциални клиенти и широката общественост.
10. “Трафикът на жени” – информационна дипляна за потенциални клиенти широката общественост.