Мрежа за работа

“Net4Work” – Мрежа за работа е проект за осигуряване на възможности за заетост и интеграция на младежи от социално уязвими групи, финансиран от Фондация ”Помощ за благотворителността” в България. Фондаци”Асоциация Анимус” е партньор на Фондация ”Помощ за благотворителността” по този проект. Продължителността му е от 01.07.2015- 15.02.2016г.

Проектът цели да осигури на младите хора необходимите комуникационни и социални умения, за да са успешни на пазара на труда; да бъде създадена възможност за среща на младите хора от уязвимите групи, които си търсят работа с отговорни и ангажирани потенциални работодатели, представители от бизнеса; да предложи психологическа подкрепа на наетите на работа младежи; да подпомогне търсенето и задържането на работа, да обмени опит, знания и умения със всички организации, работещи с уязвими групи.