„ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик”

tolerantФондация „Асоциация Анимус” заедно с още пет организации от Европа – KMOP (Гърция), AIDRom (Румъния), CESIE (Италия), Differenza Donna (Италия) and LEFÖ (Австрия) изпълнява проект „ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик”.

Основната цел на проекта е да подобри интеграцията на жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, които са граждани на трети страни, като улесни достъпът им до пазара на труда. Трафикът на хора продължава да бъде сериозен проблем в Европа. Миграционната криза и нарастващо икономическо неравенство дават нов тласък в разрастването на престъплението, особено в най-тежките му форми, свързани със сексуална експлоатация на жени. Това изисква по-устойчиви и по-добре координирани действия на национално, европейско и международно ниво.

Една от задачите на проекта „TOLERANT” е да изгради транснационална мрежа, за подпомагане на трудовата интеграция на жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Нейна цел ще бъде да се обменят добри практики, опит и информация, относно трудовата интеграция на жертвите, насърчаване на тяхната икономическа независимост и развиване на общи подходи и методи на работа за адекватно посрещане на нуждите на жертвите. Освен това, мрежата ще осигури достъп до интегрирани услуги, специфични за жени, жертви на трафик, които да улесняват включването им в пазара на труда и интеграция им в приемащите страни. Сред останалите цели на проекта е също повишаване информираността на работодателите, трудовите посредници, политиците и компетентните органи за това колко е важно за възстановяването на жертвите на трафик и те да могат да работят и да бъдат автономни.

 

Untitled1Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз и е с продължителност от две години (януари 2019 – декември 2020).
Съдържанието на този материал представя гледната точка единствено на авторите и е изцяло тяхна отговорност.Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана публикуваната информацията.

 

Материали, свързани с проекта:

ТОРЛЕРАНТ Прес-бюлетин No 1 2019

ТОЛЕРАНТ брошура за проекта

ТОЛЕРАНТ брошура за услугите