Овластяваща грижа

Овластяване на момичета, настанени в Домове за деца, в борбата срещу насилието срещу жени

Проектът „Овластяваща грижа” в България

Непълнолетните момичета, които израстват в институции/резидентна грижа под юридическата отговорност на държавните органи, са изключително уязвима група, върху която множество рискови фактори на насилие (напр. пол, възраст, родителска небрежност и изолация). Изследванията показват, че голяма част от девойките са преживели насилие и малтретиране и традиционните роли на двата пола са възприети изкривено, което може да доведе до по-нататъшно насилие към жени в критичен етап на сексуалното и емоционалното им развитие.

Най-общо целите на проекта са:

  • Да увеличава познанията по отношение на характеристиките и разпространението на насилието и злоупотребата с момичета на възраст 14-18 години, израстващи в институции и под юридическата отговорност на държавните органи в ЕС;
  • Да даде възможност на девойките да придобият умения да се защитават и да предпазват себе си и своите връстници от насилие срещу жените.

Специфичните цели, които си поставяме са:

1. Да съберем знания за разпространението и характеристиките на различни видове насилие и злоупотреба над момичета, отглеждани в институции/резидентна грижа в Каталуния, Италия, Кипър, България и Финландия, както преди, така и след настаняването в институциите, както и за разбиранията на момичетата за половите роли и стереотипи в сексуалните и емоционални взаимоотношения.

2. Да проведем изследване и да систематизираме резултатите в разработването и прилагането на програма за овластяване на девойките, израстващи в институции в петте страни, партньори по проекта. Това би позволило на тези момичета да бъдат способни да предотвратяват различни форми на насилие към жени – към тях самите и към връстници и по-специално да разпознават и да се предпазват от насилие в интимните отношения.

3. Да спомогнем за повишаването на чувствителността на професионалистите, работещи с момичета в институции към необходимостта да се работи с тази целева група с подход, базиран на пола и да се насърчава развитието за идеята за равнопоставеност на половете, както и да се насърчава равнопоставеността в сексуално и емоционално отношения в този критичен етап в личностното развитие на девойките.

4. Да работим за повишаването на осведомеността сред органите и лицата, вземащи решения, държавни служители и съответните заинтересовани органи в ЕС за необходимостта от включване на превенция на насилието и овластяващи програми в предоставянето на услуги на институционализираните млади жени под юридическата отговорност на държавата.

До момента сме извършили изследване на преживяванията на насилие и малтретиране и на възприемането на половите роли и интимните отношения на 14 момичета, отглеждани в Дома за деца в с. Доганово. Резултатите са обобщени в Доклад. Петте национални доклада от изследването в различните страни са обобщени в международен сравнителен доклад.

Предстои ни да разработим и да проведем пилотно тестване на овластяваща програма с 15 момичета във всяка страна, за да даде възможност на момичетата в институциите да създават емоционални взаимоотношения, основани на равенство между половете. Започнали сме работа по изработването на наръчник за професионалисти с насоки за овластяването на момичетата в институциите и финландски модул за онлайн курс по тази тема.

Предстои също изработване на набор от политически препоръки и дейности за обучение, разпространение и повишаване на чувствителността, насочени към професионалисти, политици и изследователи в цяла Европа.