Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца, JUST/2011/FRAC/AG/2866

Проектът “Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца 116 111” касае интегрирането на детската гледна точка в работата на детските линии в България, Румъния, Полша, Чехия и Словакия и ще се изпълнява в рамките на две години до ноември 2014 г. Общата цел на проекта е да създаде условия детските телефонни линии в 5 държави-членки на ЕС да чуят гласа на детето като разработят и приложат методология за детско участие в оценката на работата на детските линии. През 2013 г. дейностите на проекта се развиха в няколко направления:

  1. Участие на децата в развиването на услуги, предоставяни на детските телефонни линии, с цел овластяване на децата за активно участие по въпроси, които ги касаят:

Проектът даде възможност на Фондация „Асоциация Анимус”да покани деца и младежи да вземат участие  организирана от екипа група, която да подпомогне развиването на Националната телефонна линия за деца 116 111 в България. Групата се състои от 15 участника на възраст от 11 до 17 години и нейната цел е да изрази детската гледна точка по различни въпроси, свързани с работата на линията. Групата даде пространство на децата да участват в промяната на националната телефонна линия за деца в България, като помогнат на професионалистите да чуят и разберат мислите и предложенията им, касаещи оценката и подобряването на работата на линията. Паралелно с България детски групи бяха създадени и в другите държави – участници в проекта.

2. Повишаване на капацитета на персонала на телефонните линии за деца чрез обмяна на добри практики, работни посещения и обучения.  

През 2013 г. бяха реализирани 3 работни посещения – на телефонните линии за деца във Великобритания, България и Полша. След работните посещения, представителите на различните организации мултиплицираха опита, придобит по време на тематичните обучения сред екипите на детските телефонните линии в собствената си държава.

3. Подобряване на капацитета на системата за закрила на детето да реагира на проблемите на децата, идентифицирани на телефонните линии за деца .

В рамките на това направление от дейности, през 2013 г. бе изработен доклад за съществуващите процедури за насочване между детските линии 116 111 в България, Словакия, Полша и Румъния и държавните институции ангажирани със закрилата на детето в съответната държава.

4. Дейности за популяризиране на актуалните проблеми на децата в Европейското общество.

През 2013 г. общо 49 деца и родители имаха възможност да посетят центровете за обаждане на детските телефонни линии в България и Полша в рамките на дни на отворени врати. В България по случай 4-тия рождения ден на Националната телефонна линия за деца  116 111 беше организиран специален ден на отворени врати на 11.10.2013г., който събра за пръв път деца и консултанти в самия център за обаждания.

През 2013 г. също беше изработена и разпространена брошура, посветена на услугите, предоставяни на детските линии, както и общо 14 електронни бюлетина, представящи напредъка на темите на проекта. Бюлетините бяха разпространени в България, Полша, Румъния, Словакия и Чехия сред деца, родители, професионални организации и др.  

През 2014 г. беше изработена Методология за гарантиране на детско участие в развиването на услуги, предоставяни на националните телефонни линии за деца 116 111 в България, Румъния, Полша и Словакия.