Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България

zippy bg final  eea_1
 

 

Проектът „Приятелите на Зипи – бъдещите граждани на България” е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява в партньорство между Фондация ”Асоциация Анимус” и норвежката организация Voksne for Barn и е подкрепен от Регионален инспекторат на образованието към Министерството на Образованието и науката и Дирекция ”Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община.

Проектът цели да разшири предоставяните в общността услуги за подобряване на благосъстоянието на уязвими групи деца като въведе програмата „Приятелите на Зипи” в масовото училище в България. „Приятелите на Зипи” е авторска програма с водеща организация Voksne for Barn, Норвегия. Тя е средство за превенция на училищния тормоз и маргинализирането на деца на етнически, социален, физически или друг принцип, както и инструмент за подобряване на психичното здраве на децата. Програмата подобрява не само социалния климат в класната стая и уменията за справяне и самооценката на децата, но и техните академичните постижения. “Приятелите на Зипи” е програма, която помага на децата още в ранна възраст да изградят умения за справяне, така че да могат по-успешно да се справят с житейските кризи и трудности в различните етапи от живота си.

Някои от най-важните дейности, които се случиха по проекта през 2015 г. бяха:

В 14 предучилищни групи и паралелки от училища и детски градини в гр. София за първи път през учебната 2014 г. – 2015 г. бе приложена програма  за насърчаване на психичното здраве на децата на възраст 5 – 7 г. Близо 300 деца взеха участие и завършиха програмата;

През учебната 2015-2016 в програмата продължи в четири нови паралелки;

Успоредно с прилагането на програмата в училищата и детските градини бе проведено проучване за оценка на въздействието на програмата върху децата и климата в класната стая. Данните показаха, че родителите на децата, които са участвали в програмата, отчитат увеличаване на активните стратегии за справяне и намаляване на негативните такива в сравнение с децата, които не са имали възможност да се възползват от програмата. Родителите на последните отчитат намаляване на активните стратегии за справяне на децата си и увеличаване на пасивните такива. Проведохме и анкета сред учителите, която целеше да разберем до колко, според тях, програмата е подобрила начина на общуване между децата в клас, общуването между децата и учителя, а също така и способностите на децата да се справят с трудностите, които възникват. Резултатите от анкетата показаха, че учителите, провели програмата в България, оценяват, че тя е изиграла положително влияние както върху способността на децата да общуват и да се справят с възникналите трудности помежду им, така и върху общуването на децата с техния учител.