Детски център за застъпничество и подкрепа

Zona_ZaKrila_LOGO_Colour

 

Детският център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила предоставя услуги на деца, преживели насилие и техните семейства, като въвежда специализиран подход и услуги, обединяващи добри юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда.

Зона заКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по случай от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване. Всяка кризисна интервенция и застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за участие в процеса на досъдебно и правораздавателно производство, изслушване на детето в „Синя стая” се координира от Зона заКрила.

Зона заКрила в гр. София се управлява от Фондация „Асоциация Анимус” с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV.

Какво представлява Детският център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила:

Предоставя безплатни и незабавни услуги на деца, преживели насилие и техните родители, като им осигурява сигурност. Работи се в най-добрия интерес на детето.

Зона ЗаКрила работи с всички форми на насилие, като обхваща както минали, така и текущи случаи на преживяно насилие. Намира се на следния адрес:

гр. София, п. к. 1000
ул. „Екзарх Йосиф“ №85
телефони: 02/9835305; 02/9835403; 0 2/9835205
спешен денонощен телефон за връзка 0876692280

 

Какво предлага Зона заКрила:

·        Кризисна интервенция;
·        Социално застъпничество и придружаване;
·        Съдействие за медицинска помощ и при необходимост изготвяне на съдебно-медицинска експертиза;
·        Психологическо консултиране;
·        Правно консултиране и придружаване;
·        Подготовка на дете за участие в правни процедури;
·        Изслушване в щадяща среда -„Синя стая“.

 

Програмите за работа в Зона заКрила са насочени към:

·        Деца, преживели или свидетели на насилие;
·        Родители на деца, преживели насилие;
·        Жертви на училищен тормоз и подкрепа на училищната среда;
·        Деца, жертви на сексуална експлоатация и трафик на хора;
·        Извършители на насилие, които искат да се справят с гнева си или са насочени от съда с мярка по чл. 5, т. 5 от ЗЗДН;
·        Деца, на които им предстои изслушване в съда или разпит в специализирано помещение „Синя стая“;
·        Екипът на Зона заКрила има готовност да подкрепи деца бежанци и техните семейства.

 

Екип:

Социални работници, психолози, юристи.

Екипът е на разположение денонощно за реакция по всички случаи на насилие.

 

Партньори:

Екипът на Зона заКрила си партнира с отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, представители на общините или общинските райони в Монтана, Шумен и София, Регионална дирекция за социално подпомагане в Областите Монтана, Шумен и София, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи (съответно Столична дирекция на вътрешните работи) и други, като се придържа към модел на реакция и интервенции в най-добрия интерес на детето.

Центърът е организиран на базата на мултидисциплинарен екип, в който се включват представители на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, Районна прокуратура, Община, Полиция, Съд и други, ангажирани по случая на детето. Участието на многопрофилните специалисти във всички интервенции гарантира, че комплексните и уникални потребности на децата ще бъдат разпознати и удовлетворени. Това означава, че на всички етапи от работата по случая решенията се вземат осведомено, аргументирано, както и че децата и семействата оптимално се облагодетелстват от добрата координация. Постоянният екип на Центъра включва психолог, социален работник, медицинска сестра и адвокат.

Зона заКрила работи с всички форми на насилие над деца и с техните семейства, като обхваща както деца, жертви на насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на актуално насилие.

 

 

Центърът работи по следните програми:

1. Програма за деца, преживели или свидетели на насилие и техните семейства

Програмата осигурява психологическо консултиране или психотерапия на деца, преживели насилие и техните семейства, които не са злоупотребили с тях. Програмата е насочена към осигуряване на възможност за краткосрочна и дългосрочна работа по възстановяване на жертвите на насилие и травма и техните семейства. От програмата може да се възползват деца и техните родители или близки, които не са злоупотребили с тях.

2. Психологическа помощ за родители, чиито деца са пострадали от насилие

Тази програма има за цел да подпомогне родителите да се справят със силните емоции породени от ситуацията на насилие, в която са били въвлечени децата им. Програмата е за родители, които не са участвали в злоупотребата с децата. В рамките на консултациите родителите имат възможност да научат за възможните реакции на преживяното насилие, за поведението, което съпътства процеса на възстановяване от травмата и за стъпките, които могат да предприемат, за да защитят децата.

3. Програма за психологическа помощ на немалтретиращи родители при случаи на домашно насилие

Тази програма е насочена към родителите, които са въвлечени в ситуация на домашно насилие и също са жертви на малтретиране. Тя цели да подкрепи немалтретиращите родители да спрат насилието и да осигурят безопасна среда на детето.

4. Програма за работа с деца, жертви на училищен тормоз и средата

Програмата включва психологическа помощ и подкрепа за детето, жертва и неговите родители. Психологическа работа с детето извършител и неговите родители. Практиката показва, че булингът е често срещано явление, което оказва крайно неблагоприятно влияние върху развитието и психо-емоционалното състояние на децата от различни възрастови групи.

5. Програма за превенция на насилие

Програмата е насочена към повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото към различните форми на насилие. Включва изготвяне и разпространяване на информационни брошури в т.ч. и електронни за насилие и възможностите за справяне с него. Участие в работни срещи и форуми по темата за закрила на детето и превенция на насилието. Повишаване на компетентността на работещите с деца, жертви на насилие, чрез обучения, семинари и др.

6. Програма за работа с деца жертви на сексуална експлоатация и трафик

Програмата е насочена към деца, жертви на сексуална експлоатация и трафик и предоставя психологическо консултиране и терапия, социално консултиране и съдействие.

7. Програма за работа с извършители на насилие

Програмата е насочена към родители, извършили насилие над децата си и проявяващи насилническо поведение и към други членове на семейството. Целта на програмата е да осигури индивидуална или групова работа с родители-извършители на насилие за промяна на нагласата и усвояване на модели за справяне и грижа. Част от работата по програмата е оценка на типа насилническо поведение, изследване на мотивите за прилагане на насилие, оценка на риска от повторно насилие, планиране и работа по промяна на нагласите и интегриране на модели за справяне с проявата на насилие. Програмата е достъпна за родители, на които е постановена мярка по чл.5 т.5 от Закона за защита от домашно насилие или родители, които са насочени с направление или заповед от ОЗД към ДСП след прекратена ситуация на насилие или физическо отделяне на детето от извършителя на насилие.

8. Програма за подготовка и провеждане на разпит на дете

Програмата е насочена към деца, перживели насилие, жертви или свидетели на перстъпление и злоупотреба и има за цел да ги подкрепи и подготви за участие в досъдебно и съдебно поризводство. Целта на програмата е да подготви детето за изслушване в специализирано помещение за разпит на деца или за явяването им съдебна зала. В рамките на програмата специално обучен социален работник или психолог провежда разпит на детето в специализирана стая за разпит на деца.