„Safe Hut – безопасни пространства за овластяване на жени и момичета“

„Safe Hut – безопасни пространства за овластяване на жени и момичета“

(1 април 2023 г. – 31 март 2025 г.)

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС
(AMIF-2022-AG-CALL-THB 101100732)

safe hutТрафикът на хора е тежко престъпление и нарушение на човешките права, което, наред с останалото,  се корени и в неравенството между половете. Сексуалната експлоатация остава най-разпространената  форма на трафик в ЕС. Всеки военен конфликт увеличава риска от насилие, експлоатация и злоупотреба. Ключова стратегия за защита на жените и момичетата е да се подкрепи тяхната социална  и трудова  интеграция. Ние предлагаме това да стане чрез създаване на безопасни пространства за жени и момичета (БПЖМ), т.е. пространства, създадени съвместно със и за жените и момичетата, въвлечени в миграция и разселване заради конфликти, бедствия. Тези пространства подкрепят тяхното овластяване, участие и достъп до права. Проектът „Safe Hut“  е насочен към жени и девойки, граждани на трети страни, които са станали жертва трафик на хора, включително тези, които не са официално идентифицирани. Проектът е насочен и към всички жени и момичета в миграция, които се намират в уязвима ситуация.

В проекта са включени седем опитни партньори от шест държави от ЕС , някои от които са в центъра на масовата миграция от Украйна – Италия, Германия, Гърция, Литва, Румъния, България.

Моделът на Безопасни пространства за жени и момичета е разработен от International Rescue Committee въз основа на практическия опит на италианската организация Centro PENC. Следвайки техния пример, ще пилотираме четири нови безопасни пространства в България, Гърция, Литва и Румъния.

Основните принципи в създаването на безопасни пространства са:

 • Овластяване: предлагаме пространство за овластяване на жените, като ги включваме в планирането, изпълнението, наблюдението и оценката. Те не са просто бенефициенти, а активни двигатели на промяната.
 • Солидарност: предоставяме пространство на различни по произход жени и девойки, които се подкрепят и вдъхновяват взаимно.
 • Приобщаване: в пространствата приветстваме различията и подобряваме начина, по който жените и момичетата участват, допринасят и се ангажират през разнообразието и равнопоставеността. Съобразяваме се с нуждите на децата.
 • Съобразяване с контекста: пространствата се развиват в съответствие с фактори на контекста, като местоположение, опита, капацитета и ресурсите на организациите, които изпълняват програмата.
 • Водеща роля на жените и момичетата: потребностите, гледната точка и приносът на жените и момичетата са включени от  самото начало при разработването, изпълнението и мониторинга на пространствата.
 • Информиране на общността: ключовите заинтересовани страни са ангажирани от начало, от на планирането на пространствата, като така се осигурява подкрепа и се улеснява по-широк и безопасен достъп на жените и момичетата.
 • Подход, съобразен с травмата: проектът използва стратегии, които да помогнат на всички участници и на персонала да имат предвид въздействието на травматичните преживявания.
 • Метод на неформалното учене: прилага се от една страна по време на анализа на факторите на контекста и повишаването на капацитета на персонала, но също така, от друга страна, и в дейностите, които се реализират в пространствата; насърчават се професионалните умения на персонала и бенефициентите.

Дейностите по проекта включват

 1. Анализ на контекста и обучение на персонала
 2. Стартиране и пилотиране на безопасните пространства за жени и момичета
 3. Комуникация, работа в мрежа и устойчивост

 

Safe Hut брошура

Safe Hut Capacity Building Poster EN

Safe Hut Capacity Building Agenda EN