„Трафик на хора или Защо трябва да ме интересува”

Ежегодно Фондация „Асоциация Анимус“ организира дейности и събития, целящи повишаване чувствителността на обществото към феномена „трафик на хора“. Тазгодишната Кампания за превенция на трафика на хора е по проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”(„Bulgarian-Swiss Joint Efforts for Providing Immediate and Unconditional Protection of Trafficked Persons and Preventing trafficking in human beings“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
 
Като част от настоящата инициатива под надслов „Трафик на хора или Защо трябва да ме интересува”, през месец май и юни, организирахме образователни семинари с младежи и девойки от ЦНСТ „Паисий Хилендарски”, град София, имащи за цел обогатяване на информираността им за престъплението „трафик на хора“ и механизмите за въвличане, както и развиване на умения за разпознаване на рискови ситуации и търсене на помощ и подкрепа.

777777