Изследователско звено

Изследователското звено към Фондация „Асоциация Анимус“ е ангажирано с две основни дейности. То предоставя възможност за провеждане на дипломни и дисертационни изследвания на студенти от хуманитарните специалности. Звеното също е ангажирано с анализ на изпълението на програмите на ФАА и текущите проектни дейности, като си сътрудничи с организации, които предоставят независима оценка.