Провеждане на изследвания от студенти

Условия за провеждане на изследване на територията на Центъра за възстановяване, консултиране, психотерапия психоанализа (ЦВКПП) и Учебен център към Фондация „Асоциация Анимус” (ФАА)

  1. Молба за разрешение за провеждане на изследване – молбата се представя на вниманието на Етичната комисия към ЦВКПП молбата трябва ясно да бъде описано:

1.1.   в рамките на какво се провежда даденото изследване (дипломна работа, курсова работа, докторска дисертация и т.н.).

1.2.   каква е темата на изследването (темата на дипломната работа, курсовата работа, докторската дисертация и т.н).

1.3.   Кой е научния ръководител, кое е учебното заведение, каква е специалността на изследователя.

1.4.   Описание на изследването:
–          каква е целта на изследването
–          каква е работната хипотеза
–          каква е методологията на изследването и какъв инструментариум ще бъде използван. Да се приложи пълен комплект на инструментариума заедно с молбата
–          сред какъв брой изследвани лица ще бъде проведено изследването
–          в какъв период от време ще се провежда изследването

  1. Изследователят трябва да осигури достъпът на клиентите на ФАА (изследваните лица) до него във връзка с възникващи у тях въпроси по повод изследването (напр. затруднения с попълването на въпросниците, питания по самото изследване и др.)
  1. Изследователят трябва да предостави на клиентите на ФАА бланка за информирано съгласие. Примерна бланка можете да свалите от тук.
  1. Изследователят трябва да осигури процедура за предоставяне на обратна връзка на клиентите за техните резултати от изследването
  1. Клиент от ФАА може да бъде включван само в едно изследване
  1. Връзката на изследователя с клиентите на ФАА се осъществява чрез рецепцията на ФАА.
  1. Изследователят декларира своята ангажираност с пълно спазване на принципите на етика и конфиденциалност при работа с клиенти на ЦВКПП:

1)      Да не споделя информация за клиенти на ЦВКПП извън екипа на ЦВКПП по време и след приключване на изследователската си работа;
2)      Да не изнася извън ЦВКПП документация или свои записки, съдържащи лични данни за клиенти на Центъра
3)      Да не се свързва лично с клиенти на ЦВКПП а да използва за целта рецепцията на ФАА
4)      При общуването си с клиенти на ФАА по време на провеждане на изследването да проявява невиктимизиращо отношение, основано на толерантност, уважение и зачитане
5)      Да не разпространява адреса на Кризисното звено към ЦВКПП.
6)      Да уведоми тютора си или координатора на Учебен център, ако в хода на провеждане на изследването се срещне с клиент на Центъра, когото познавам от друго място. 

  1. Изследователят да предостави на ФАА достъп до резултатите от проведеното изследване, като ФАА гарантира, че те ще бъдат използвани единствено за вътрешна информация на ЦВКПП във връзка с работата с клиенти
  1. При постъпили няколко молби за провеждане на изследване с участието на клиенти на ФАА, предимство ще бъде давано на хора, които са били обучавани от екипа на Анимус, на стажанти и на доброволци във ФАА.