Обучения за специалисти работещи в ЦОП – социални работници

I модул. Техника за социална работа в ЦОП

Основни теми:

 1. Инструменти за оценка на терен:
 • как се изгражда връзка на доверие с клиента;
 • как се събира и анализира информация по случай;
 • как се прави социална оценка на ситуацията;
 • каква е същността и какви са елементите за оценка на социалната ситуация;
 • какви източници на информация можем да ползваме и какви податели на такава;
 • какви са видовете информация (обективна и субективна);
 • как се набират различните видове информация;
 • какви са методите за набиране на информация (количествени, качествен);
 • какво представлява динамичното интервю като метод за оценяване и интервениране в социалната работа – специфика на комуникацията, съдържателно ниво в процеса на комуникация (събиране на фактологична информация), процесно ниво на комуникацията (събиране на информация от сферата на преживяванията – емоционално състояние, психична стабилност, способност за емпатия);
 • какви са фазите на динамичното интервю;
 • как се прави анализ на информацията от социалната оценка;
 • как се правят изводи и обобщение на социалната ситуация;
 • как се прави анализ на емоционалния и психическия опит;
 • как се прилага социалната оценка;
 • какви са специфичните техники за оценка на малки деца и юноши;
 • какви са спецификите на работа с недоброволни клиенти;
 • как се изготвя социален доклад и каква информация трябва да съдържа той;

2. Оценка на потребностите:

 • какво е физическото състоянието на клиента;
 • има ли спешност и неотложност, засрашаваща живота и здравето на клиента,
 • има ли нужда от спешни мерки: настаняване в Кризисен център или друго спешно звено,
 • как се прави такава оценка;
 • оценка на психичните потребности на клиента;
 • диференциране между спешни, краткосрочни и дългосрочни потребности.

3. Оценка на риска:

 • какви са критериите за спешност;
 • особености на оценката при ситуации на спешност.
 • елементи на оценката на риска (съобразно формата на насилие и други рискови фактори)
 • договаряне на оценката на риска с пациента и връзката й с плана за работа, които се договаря с клиента
 • мултидисциплинарна работа за изготвяне на оценка на риска
 • актуализация на оценката на риска
 • използване на оценката за риска при насочване
 • как специалиста преценява има ли нужда от полицейска закрила, от спешна психиатрична помощ;
 • оценка на риска за дете в ситуация на домашно насилие;
 • какви са критериите за спешност;
 • особености на оценката при ситуации на спешност.

4. Въвеждане и усвояване на основни умения за включено наблюдение:

 • какво представлява включено наблюдение;
 • какъв е смисъла от подобна интервенция в социалната работа;

5. Изготвяне и реализиране на план за работа:

 • как се изгражда първоначална обща характеристика на случая;
 • как се насрочва и подготвя клиента за оценъчно интервю.
 • какви са спецификите при оценка и изготвянето на план при работа с различни видове насилие;
 • как се прави формолировка за социална работа по случай;
 • съдържание на план;
 • договор с клиента за съответната услуга;
 • формиране и поддържане на рамка при работа с клиент;
 • формат и продължителност на работата;
 • мултидисциплинарна работа.

6. Интервенции при домашно насилие, сексуално насилие и трафик. Работа с Нормативната база:

 • какви са спецификите при работа с клиенти преживели домашно насилие, сексуално насилие или жертви на трафик;
 • специфични интервенции; кризисна интервенция
 • психична травма, специфика на психичната травма при деца свидетели и жертви на домашно насилие, при родители жертви на домашно насилие, сексуално насилие или трафик;
 • потребности за въвлечените в ситуация на домашно насилие; сексуално насилие или трафик – идентифициране, интервенция и насочване;
 • законодателна рамка – форми на подкрепа;
 • мултидисциплинарна екипна работа;
 • техника за работа с клиенти преживели домашно насилие, сексуално насилие или въвлечени в трафик.

 

В края на модула се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • развиване на нагласи на чувствителност и разпознаване на специфичната проблематика на клиентите
 • умения за професионално боравене и изготвяне на инструменти за идентифициране;
 • умения за оценка на потребностите на клиента;
 • умения за оценка на риска;
 • умения за разпознаване симптомите на травма;
 • умения за изготвяне на формулировка по случай;
 • знания и умения за боравене с нормативната база.
 • карта за домашно насилие, оценка на риск при домашно насилие.

Продължителност и време на провеждане:

3 дневно обучение по 8 учебни часа – 24 учебни часа

Обучението ще се проведе в гр. София на 1 и 2 ноември 2012г.

Събирането на група стартира от 15 септември 2012г. Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници; 24.

Такса: 150 лв.

 

 ІІ модул. Работа с травматизирани клиенти.

Основни теми:

1. Травма и домашно насилие:

 • какви са основните му форми на проява (физическо, сексуално, емоционално, икономическо, контрол чрез децата), разпознаване и интервенции;
 • какви са митовете и социалните нагласи към домашното насилие.
 • какви са особеностите на преживяванията и поведението на участниците в ситуацията на домашно насилие;
 • каква е динамиката на насилствената връзка;
 • психична травма, специфика на психичната травма при деца свидетели и жертви на домашно насилие;
 • потребности на въвлечените в ситуация на домашно насилие; идентифициране, интервенция и насочване;
 • законодателна рамка, касаеща домашното насилие; форми на подкрепа;
 • мултидисциплинарна екипна работа по случай на домашно насилие.
 • техника на социална работа за клиенти преживели домашно насилие.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

2. Травма и сексуално насилие, трафик.

2.1.  Сексуално насилие.

 • какво представлява сексуалното насилие – дефиниция. Сексуално насилие над деца;
 • какъв е модела на динамиката на сексуалната злоупотреба;
 • теоретична рамка, видове сексуално насилие;
 • динамика на насилственото поведение;
 • основни характеристики на поведението на жертва;
 • цикъл на отговор на травмата и възстановяване;
 • травматично събитие, криза;
 • криза и кризисна интервенция – цели, принципи, модел за кризисна интервенция; техники на кризисното интервениране;
 • правни и етични аспекти;
 • защитни механизми след преживяно насилие;
 • техника за работа с клиенти преживели сексуално насилие.

 На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

 

2.2.  Трафик.

 • какво представлява трафика на хора;
 • кои са факторите благоприятстващи трафика на хора;
 • какви са методите за набиране на жени и момичета;
 • какви са механизмите за контролиране и експлоатиране на жертвите на трафик;
 • кои са проявите на злоупотреба с власт и контрол в ситуация на трафик;
 • кои са факторите поддържащи риска от трафик и повторно трафициране;
 • формиране на мултидисциплинарен екип за работа с жертви на трафик.
 • техника за работа с клиенти жертви на трафик.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • развиване на нагласи на чувствителност към домашното насилие, сексуалното насилие и трафика,
 • умения за разпознаване различните форми на сексуално, домашно насилие и трафик;
 • разпознаване симптомите на травмата и умения за изграждане на хипотези за вида преживяното насилие или трафик;
 • умения за оценка и работа с хора, преживели сексуално, домашно насилие или трафик,
 • разпознаване на инцестното семейство;
 • принципи на работа със семейства в случай на инцест.

Продължителност и време на провеждане:

4 дневно обучение по 8 учебни часа – 32 учебни часа

Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

Такса: Таксата за участие е 200 лв.

 

ІІІ модул. Управление на случаи от резидентен тип (Кризисен център и Звено „Майка и бебе”.

Основни теми:

            1. Услугата Кризисен център и Звено „Майка и бебе”:

 • вход към услугата, процедура по настаняване;
 • какви са отговорностите на социалния работник при работа по случай (оценка, изготвяне на план за грижи);
 • изготвяне и поддържане на досие на клиента;
 • съблюдаване и отчитане на индикаторите за изпълнение на плана за съответния клиент;
 • какъв е обхвата на услугата (осигуряване на базисни физически потребности, грижи за здравето, психологическа подкрепа, осигуряване на образование – ако се касае за работа с деца, съдействие при контакти с други институции, осигуряване и подкрепа при търсене на юридическа помощ;
 • изход от услугата – прекратяване на настаняването по съответната процедура;
 • проследяване на случая след напускане на звено „Майка и бебе”.

2. Групова работа в Кризисен център и звено „Майка и бебе”.

 • значение на групата за реинтеграцията на децата;
 • групова динамика;
 • модел на терапевтичната общност;
 • модел на жетонната икономика;

3. Реинтеграция

 • изход от услугата – прекратяване на настаняването по съответната процедура;
 • проследяване на случая след напускане на КЦ или ЗМБ.

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • умения за оценка и водене на случаи от КЦ и ЗМБ;
 • умения за работа в мултидисциплинарен екип и организирането на мултидисциплинарна работа по случай;
 • знания и умения за групова работа в институционален контекст;
 • знания и умения за реинтеграцията.

Продължителност и време на провеждане:

3 дневно обучение по 8 учебни часа – 24 учебни часа

Ще се провеждат в гр. София след 1 октомври 2012г. Събирането на група стартира от 15 септември 2012г. Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

За всеки модул участниците ще получат сертификат

Такса: 150 лв.

За записването на повече от един модул таксата на модул ще е 120 лв.

При комбинация на два и повече модула получават удостоверение за професионална квалификация