Информационен работен семинар в подкрепа на жертвите на престъпления в България

supportvocЖертвите на престъпления в България са изправени пред трудности при намирането на подходящи услуги за подкрепа, дори и след транспонирането на европейската директива в българското законодателство.

Услугите за подкрепа, насочени към жертвите на престъпления, са предназначени за конкретни категории, ето защо те не достигат до по-широк кръг потребители. Бавното правораздаване остава основен проблем и способства за вторичното виктимизиране на жертвите. И накрая, проблем е и недостатъчното финансиране, което логично засяга качеството и обхвата на предлаганите услуги за подкрепа.

Това установява анализ на правната рамка на правата и защитата на жертви на престъпления и нейното приложение в България, направен от фондация Асоциация Анимус в рамките на проект „Подкрепа на жертвите на престъпления“ (SupportVoC).

Резултатите от анализа, както и правната рамка и ефективното приложение на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (и по-специално чл. 8 от нея) ще бъдат представени и обсъдени по време на работен семинар “Подкрепа на жертвите на престъпления в България”, организиран от фондация Асоциация Анимус в СОХО на 19.12.2018 г.

Г-жа Диляна Маркова и г-жа Донка Петрова от Асоциация Анимус ще представят два от основните резултата от проекта: Преглед и анализ на българската правна рамка за правата и защитата на жертви на престъпления и нейното приложение: за по-ефективно прилагане на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и Препоръки за ефективно прилагане на член 8 от Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

„Подкрепа на жертвите на престъпления“ (SupportVoC) е европейски проект, който има за цел да допринесе за насърчаването и защитата на правата на жертвите на престъпления в Испания, Гърция, Италия, България и Кипър.

Проектът се финансира по програма „Правосъдие“ (2014 – 2020) на Европейския съюз и се изпълнява от консорциум от шестима партньори: Университета в Барселона, Испания, водещ партньор; Център за подкрепа на деца и семейства (KMOP), Гърция; Национален център за социална солидарност (EKKA), Гърция; фондация „Асоциация Анимус“, България; Център за политики за правата на децата „Надежда за децата“, Кипър; и CESIE – Европейски център за изследвания и инициативи, Италия.