Обучение на тема „Кризисна интервенция при преживяно домашно насилие и трафик”


На 29ти и 30ти януари в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. София, беше проведено обучение на тема „Кризисна интервенция при преживяно домашно насилие и трафик”, с обучители Катя Кръстанова и Надя Кожухарова – психолози от Фондация “Асоциация Анимус”. Включиха се психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и по-широк кръг специалисти, консултиращи хора в състояние на криза. Основните засегнати теми бяха свързани с формите на домашно насилие, динамиката на насилствената връзка, спецификите на ситуацията на трафик на хора, подходите към кризисна интервенция, последваща работа по случая, както и правно консултиране на жертвите на насилие и трафик. На участниците бъше предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.