Обучение на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”


На 22-23 януари, в Пловдив, се проведе обучение на социални работници за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството за защита на правата и интересите на децата пострадали от домашно насилие, което се организира в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обучители бяха двама експерти на Фондация „Асоциация Анимус” и един на Фондация „Джендър алтернативи“. Те организираха обучението, което има за цел да даде знания и да развие уменията на социалните работници да разпознават домашното насилие, да могат да влизат в комуникация, която няма да ретравмира жертвите и да ги научи как да действат съобразно релевантното законодателство.

Първото обучение участие взеха социални работници от 9-те ДСП в Област Пловдив (от отделите „Социална закрила” и ”Социални услуги и хора с увреждания”), както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини, а също и представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Пловдив.
Изпълнител на проекта е Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив. Партньор по проекта е Фондация „Асоциация Анимус“.