„Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

Фондация „Асоциация Анимус“, в партниьорство с Фондация „Джендър алтернативи“, проведе семинар на 20.02.2015 в Пловдив, за обмяна на опит по проект „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“. Семинарът беше на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово).

Участници:
46 Участници: съдии от

Районен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, Апелативен съд – Пловдив, Районен съд – Асеновград, Районен съд – Карлово; прокурори от Районна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Карлово; социални работници отДСП-Пловдив, ДСП-Асеновград и ДСП-Карлово; представители на Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, ОС „Изпълнение на наказанията“-Пловдив, Местна комисия за борба с трафика на хора-Пловдив, Кризисен център за жени и деца жертви на домашно насилие-Пловдив, Адвокатска колегия-Пловдив, ЦСРИ-Пловдив, ЦСРИДРГ-Фондация „Ига“, ЦСРИВЛЛСБ-Пловдив, Фондация „Асоциация Анимус“ – София, Фондация за нашите деца-Пловдив, Фондация „Панацея“ – Пловдив, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“; четирима обучители /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Емилия Мазнева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“ и Надя Танева – Директор на ДСП-Пловдив/.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“