„Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ – подход, основан на правата на човека“

Първа Експертна среща за адвокати в България

На 31 Март Фондация „Асоциация Анимус” съвместно с Нидерладският Хелзински (НХК) Комитет организираха в София първата Експертна среща за адвокати по теми, свързани с трафика на хора. Тя е първата от поредица работни срещи, които целят да подготвят адвокати, които да предоставят специализирана правна помощ на жертви на трафик на хора и да ги представляват в съда.

Срещите са част от проекта „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ – подход, основан на правата на човека“. Проектът стартира през 2013 и ще продължи до края 2015 г. Той се развива едновременно в България, Румъния и Словакия и има за цел да улесни достъпът на жертви на трафик до качествена правна помощ.

В края на 2014г. в България бяха обучени 23 адвокати, които вече не само могат да осигуряват правна помощ на жертви на трафик на хора, а умеят да комуникират с тях като проявяват толерантност, разбиране и подкрепа. През 2015г. са планирани още експертни срещи по актуални проблеми, които са от значение за адвокатите, които работят или очакват да работят с жертви на трафик. На тях ще бъдат поканени и с представители на други заинтересовани страни, като съдии и прокурори, за да вземат участие в дискусиите на казуси от практиката.

Първата Експертна среща беше посветена на влиянието на психичната травма върху паметта и способността на жертвите на трафик да предоставят консистентна и последователна информация за преживяванията си в процеса на наказателното производство. Обикновено показанията на пострадалите от тежки форми на насилие са объркани и противоречиви. Причина за това са промените настъпили в паметта и емоциите на жертвите в резултат от преживените насилие и експлоатация. За да могат да представляват ефективно жертвите на трафик в съда и да се погрижат правата им да бъдат защитени и да не бъдат допълнително виктимизирани и травмирани, адвокатите трябва да са наясно с последиците от травматичните преживявания.

Темата за въздействието на психичната травма върху показанията на жертвите беше представена от д-р Мариан Танкинк, медицински антрополог с богат практически и изследователски опит сред жертви на насилие от Кралство Нидерландия

Проектът е финансиран от Европейска комисия.
Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия предостави кофинансиране за Експертните срещи в България, Словакия и Румъния.