Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на кетъринг за провеждане на обучение на 08 – 09.10.2020г. със следните изисквания:
– предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 15 човека

Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите стоки и услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.
Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 05.10.2020г. по електронен път на animus@animusassociation.org
Подадените оферти ще бъдат разгледани на 06.10.2020 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.
За контакти: Катя Кръстанова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран от Европейска комисия.