Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms (957948/AMIF-2019-AG-CALL-05)

Във връзка с изпълнението на проект — ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms (957948/AMIF-2019-AG-CALL-05) Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за ИЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ТРАФИКА НА ХОРА.

Платформата ще съдържа следните елементи

1. Информационна част
1.1. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик
1.2. Информация за трафика на хора в България
1.3. Информация за превенция на трафика на хора
1.4. Информация за жертвите на трафик
1.5. Информация за мрежата от институции и организации, които работят в противодействие на трафика и в помощ за жертвите; интерактивна карта на услугите за жертви на трафик
1.6. Правна информация
1.7. Библиотека от доклади, изследвания и наръчници за специалисти

Съдържанието на тази част ще бъде предоставено изцяло от „Асоциация Анимус”

2. База данни са случаите на трафик.
2.1. Кодирана информация за случаите на трафик, по които работят социалните и специализирани услуги в страната
2.2. Обобщена информация за случаите на трафик на годишна база.
2.3. Визуализиране на тенденциите относно трафика на хора въз основа на статистическа информацията от базата данни по различни критерии като пол, възраст, страна на дестинация и др.

Структурата на базата данни, следва установените стандартни оперативни процедури за работа по случаи на трафик на хора и ще бъде предоставена от „Асоциация Анимус”.

Офертата трябва да включва изработката на платформата и поддръжка най-малко 2 години.

Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация, компетентност и опит за изпълнение на горе-упоменатото задание;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 13.07.2021г. по електронен път на animus@animusassociation.org
Подадените оферти ще бъдат разгледани и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в най-кратък срок.

За контакти и за допълнителна информация: Надя Кожухарова – Координатор проект, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05, nadia.bk@animusassociation.org.

Проектът е финансиран от AMIF на Европейската комисия