Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик”/ № – 863761)

Във връзка с изпълнението на проект „WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик” („WIN – Trafficked Women Integration”/ № – 863761), Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за дизайн и предпечатна подготовка на следните материали:
1. Брошура във формат
– А5 лице-гръб 4 цвята или
– А4 с една сгъвка, 4 цвята

2. Плакат – 4 цвята с приблизителни размери:
– 50см/70 см или
– 43см/30 см
Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите стоки и услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 18.12.2019г. по електронен път на animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 19.12.2019 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.
За контакти: Надя Кожухарова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

 

Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕС .