Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик”/ № – 863761 и по проект „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655

Във връзка с изпълнението на проект „WIN – Интеграция на жени, жертви на трафик” („WIN – Trafficked Women Integration”/ № – 863761) и по проект „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик” („TOLERANT – TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of womeN vicTims of trafficking”/№ – 821655, Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за центрове за професионална квалификация, за предоставяне на обучителни курсове за жени, мигрантки и бежанки, станали жертва на насилие по следните специалности:
– Готварство
– Фризьорство
– Маникюристки
– Компютърна грамотност
Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 18.12.2019г. по електронен път на animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 19.12.2019 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на преподавател в рамките на същата дата.
За контакти: Надя Кожухарова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕС .