Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655

Във връзка с изпълнението на „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655, Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за превод от английски на български на „Guide for integrated service provision to support access to employment for Third Country National Women Victims of Trafficking for sexual exploitation”. Документът е с обем приблизително 75-80 стандартни страници.

Моля, представете вашата оферта с включен ДДС не по-късно от 20.07.2020г. по електронен път на animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани до 24.07.2020 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор в рамките на същата дата.

За контакти: Надя Кожухарова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕС .