Комплекс за социални услуги

Местоположение: гр. София 1233, ул. Лада № 2 тел.: 0879 259644 и 8130250

факс : 8130266 ksuds@animusassociation.org www.animusassociation.org

 • Комплекс за социални услуги на деца и семейства е разположен на територията на район Сердика, но предоставя услуги за жителите на цялата област София-град. Към КСУДС са развити две услуги, насочени към повишаване благосъстоянието на децата и семействата, а именно: Център за обществена подкрепа с капацитет 120 места и Звено „Майка и бебе” с капацитет 10 места за настаняване на майки с бебета. Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите. Услугата е делегирана държавна дейност и се финансира от републиканския бюджет чрез Столична община. От 01.12.2011 год. Фондация „Асоциация Анимус” управлява КСУДС след спечелване на конкурс към Столична община.

 

Услуги, предоставяни в

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

I) ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)

  В ЦОП се предлагат социални услуги в общността за деца в риск и техните семейства, които целят предотвратяване на изоставянето на децата в институция или на други рискови ситуации, застрашаващи развитието им. В рамките на ЦОП има четири главни направления:

 • I. Направление: Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;
 • II. Направление: Подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства и превенция на злоупотребата;
 • III. Направление: Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с проблемно поведение.
 • IV. Направление: Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства

I. ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И РЕИНТЕГРАЦИЯ 1. Услуги по превенция на изоставянето на деца

 • „Подкрепа на бременността”

Предоставя се Групова работа за Бременни жени с бременност около 16-та – 20-та седмица, които имат интерес да развият своето разбиране и познание по теми, касаещи емоционалните и психологически аспекти на бременността, раждането и майчинството, както и да осмислят предизвикателствата на новите семейни отношения и връзката с малкото бебе. Цел на групата: Постигане на емоционален и психически комфорт по време на бременността и подготовка за предстоящото майчинство. Услугата предвижда и индивидуален формат на работа, насочен към превантивни мерки, изразяващи се в психо-социална подкрепа, семейно консултиране, информиране и здравни съвети, касаещи пренатална и постнатална грижа, с цел развиване и повишаване родителския капацитет на бременните.

 • Превенция на изоставянето на новородени на ниво родилен дом

Предлага се психо-социална помощ, свързана с изграждане на умения за родителстване и базисни социални умения като поддържане на хигиена и ред в дома, бюджетиране, управление на времето и др.

 • Обучение за добро родителстване

Услугата има за цел повишаване на родителския капацитет в различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата. Провежда се под формата на групова работа или индивидуално консултиране. Груповата работа е насочена към майки на деца до 3-годишна възраст, които срещат затруднения с отглеждането на децата или имат интерес да развият своето разбиране и познание по теми, касаещи развитието на детето, семейната динамика, родителските функции и др. Цел на груповата работа е постигане на емоционален и психически комфорт по време на родителстването, както и развиване на специфични родителски умения спрямо потребностите на детето.  

2. Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институция В прединтеграционния период: Целта е чрез психотерапевтична и психосоциална подкрепа детето да се подготви за реинтеграция. Семейството, в което детето ще бъде реинтегрирано, може да бъде подкрепено чрез информиране, консултиране и психо-социална работа по посока повишаване на родителския капацитет. Предвижва се посредничество и подкрепа на срещите между детето и семейството. В слединтеграционния период: Предоставя се психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и за подобряване на общуването между членовете на семейството. Предлага се подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.

3. Услуги за подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип.

 • Изготвяне на оценка на потребностите и на индивидуален план за развитие на умения за самостоятелен живот.
 • Групова работа за развитие на умения за самостоятелен живот и социална интеграция при деца, напускащи институцията.
 • Психологическо консултиране.
 • Професионално консултиране

4. Услуги по приемна грижа

 • Консултиране на деца и юноши, на които предстои да бъдат настанени в приемни семейства

Предоставя се психотерапевтична подкрепа на детето във връзка с предстоящата промяна и свързаните с това чувство за несигурност, объркване, раздяла с приятели и персонал от институция или раздяла с биологичнното семейство и др.  

 • Консултиране на деца и юноши, които са настанени в приемни семейства и на приемните родители

Чрез предоставяне на психотерапевтична подкрепа за децата се цели подкрепа на адаптацията им към приемното семейство, както и към подкрепа в установяване на конструктивни отношения с приемните родители; на децата се партнира в посока осмисляне и приемане на актуалната ситуация, както и на бъдещите грижи, планирани за тях. Приемните родители получават психо-социална подкрепа в процеса на отглеждане на децата с цел повишаване на родителския си капацитет в посока подобряване на връзката с децата, повишаване на разбирането си за поведенческите и емоционални особености на всяко от децата и планиране на грижите за тях.

 • Оценка и обучение на кандидати за приемни родители,

Оценяването се извършва съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Обучителните услуги са съчетават групова и индивидуална форма на обучение. Групова форма  – Това е обучение от тренингов тип  и  включва най-малко 4 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от минис­търа на труда и социалната политика, председателя на Държавната аген­ция за закрила па детето и изпълнителния директор на Агенцията за соци­ално подпомагане. Индивидуална форма на обучение се осъществява в случаите, при които е необходимо разясняване на специфични потребности или информация, засягащи конкретния случай.

 • Консултиране на приемни родители, които искат да прекратят настаняването на приемното дете

Дейностите в рамките на тази услуга са свързани с психосоциална подкрепа за родителите, а когато е идентифицирана потребност – и за децата. Режимът на работа е интензивен в кризисния период и когато това се налага срещите са всеки ден. Продължителността на работата зависи от конкретния случай и заявката от ОЗД/ДПС.

5. Услуги по осиновяване

 • Консултиране на деца и юноши, които са осиновени и на техните осиновители

В рамките на услугата са предвидени психо-социални консултации на база на оценка на семейната динамика във връзка с настъпилите проблеми с осиновеното дете. Предоставя се психотерапевтична работа с децата, насочена към преодоляване на травмата от изоставянето и периода на институционализация, подкрепа на адаптацията на детето към семейната среда както и работа по теми, касаещи доверието, способността за свързване и др. Работата с родители-осиновители е насочена към повишаване на родителския им капацитет в посока разпознаване и адекватно отговаряне на потребностите на децата.

 • Оценка и обучение на кандидат-осиновители

Тази услуга съчетава групова и индивидуална форма на обучение. Гъвкавият формат на работа дава възможност да се отговори в максимална степен на специфичните въпроси или потребност от информация в конкретния случай. Обучението е насочено към изясняване на същността и особеностите на осиновяването и към запознаването на участниците с нормативната база и спецификите. Интерактивният характер на обучението дава възможност включените в него кандидат-осиновители да преминат през собствения си опит и да развият сензитивност по отношение на бъдещото осиновено дете – на неговите поведения и преживявания. Също така се отваря пространство участниците да дискутират нагласите си, свързани с подхода към детето, неговото отглеждане и възпитание.

 • Консултиране на разсиновители и осиновители, обмислящи разсиновяване

Режимът на работа е интензивен в кризисния период и, когато това се налага срещите са всеки ден. Тази програма цели да покрие сериозните нужди на осиновителите, които имат проблеми с осиновените от тях деца и реагират на това като искат да ги разсиновят.

II. ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1. Подкрепа на деца, преживели насилие и техните семейства Услугата е насочена към детето, преживяло насилие, сиблингите, родителя, който не е насилник, може да включва също и работа с родителя-насилник. В рамките на тази услуга децата, които са били свидетели или жертва на насилие биха могли да се възползват от психологическа помощ и социална подкрепа в процеса на преодоляване на психичната травма. Родителите получават подкрепа в процеса на прекратяване на насилието, биват консултирани в посока усвояване на позитиви родителски стратегии за подкрепа на децата в процеса на отглеждане и възпитание.

2. Услуги по превенция на Синдром на родителско отчуждение Целта на услугата е да подпомогне  работата в случаите на конфликт на родителите, в които се въвлича детето и се дават индикации за развитие на Синдром на родителско отчуждение (PAS)

3. Подготовка на деца за изслушване в защитени детски стаи за разпити

Дейностите в рамките на програмата са свързани с психо-социална подкрепа за родителите/ близките на детето. Дейностите включват:

 • Разясняване на процедурата за изслушване на деца в защитена стая. Подкрепа при изготвяне на Молба свободен текст, в която се посочва желанието на законните представители на детето, то да бъде изслушано в защитена среда.
 • Изготвяне на становище от психолога на ЦОП във връзка с психичния статус на детето и мотивите детето да бъде изслушано в защитено пространство. Становището, заедно с Молбата се депозират в досъдебното или съдебно производство, в зависимост от конкретния случай.

III. ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ  

 1. Социално-педагогическо и психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства Тази услуга цели да подпомогне преодоляването на поведенчески проблеми на децата в предучилищна и училищна възраст и да превентира отпадането им от училище, Услугата дава възможност да бъдат подпомогнати родителите в справянето с поведенчески проблеми на децата им чрез изграждане на добър модел за общуване с тях.
 2. Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства

Включените тук дейности са:

 • Оценка на риска от отпадане от училище
 • Педагогическа подкрепа за попълване на образователните дефицити
 • Психологическо консултиране
 • Професионално консултиране
 • Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище чрез психосоциална помощ и подкрепа.

2.  Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси ЦОП провежда мобилна социална група с цел активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства във високорискови общности /жени с рискова бременност; деца – жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в ситуация на социална изолация, както и на техните семейства/.

I. ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И РЕИНТЕГРАЦИЯ 1. Услуги по превенция на изоставянето на деца

 • „Подкрепа на бременността”

Предоставя се Групова работа за Бременни жени с бременност около 16-та – 20-та седмица, които имат интерес да развият своето разбиране и познание по теми, касаещи емоционалните и психологически аспекти на бременността, раждането и майчинството, както и да осмислят предизвикателствата на новите семейни отношения и връзката с малкото бебе. Цел на групата: Постигане на емоционален и психически комфорт по време на бременността и подготовка за предстоящото майчинство. Услугата предвижда и индивидуален формат на работа, насочен към превантивни мерки, изразяващи се в психо-социална подкрепа, семейно консултиране, информиране и здравни съвети, касаещи пренатална и постнатална грижа, с цел развиване и повишаване родителския капацитет на бременните.

 • Превенция на изоставянето на новородени на ниво родилен дом

Предлага се психо-социална помощ, свързана с изграждане на умения за родителстване и базисни социални умения като поддържане на хигиена и ред в дома, бюджетиране, управление на времето и др.

 • Обучение за добро родителстване

Услугата има за цел повишаване на родителския капацитет в различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата. Провежда се под формата на групова работа или индивидуално консултиране. Груповата работа е насочена към майки на деца до 3-годишна възраст, които срещат затруднения с отглеждането на децата или имат интерес да развият своето разбиране и познание по теми, касаещи развитието на детето, семейната динамика, родителските функции и др. Цел на груповата работа е постигане на емоционален и психически комфорт по време на родителстването, както и развиване на специфични родителски умения спрямо потребностите на детето.  

2. Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институция В прединтеграционния период: Целта е чрез психотерапевтична и психосоциална подкрепа детето да се подготви за реинтеграция. Семейството, в което детето ще бъде реинтегрирано, може да бъде подкрепено чрез информиране, консултиране и психо-социална работа по посока повишаване на родителския капацитет. Предвижва се посредничество и подкрепа на срещите между детето и семейството. В слединтеграционния период: Предоставя се психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и за подобряване на общуването между членовете на семейството. Предлага се подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.

3. Услуги за подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип.

 • Изготвяне на оценка на потребностите и на индивидуален план за развитие на умения за самостоятелен живот.
 • Групова работа за развитие на умения за самостоятелен живот и социална интеграция при деца, напускащи институцията.
 • Психологическо консултиране.
 • Професионално консултиране

4. Услуги по приемна грижа

 • Консултиране на деца и юноши, на които предстои да бъдат настанени в приемни семейства

Предоставя се психотерапевтична подкрепа на детето във връзка с предстоящата промяна и свързаните с това чувство за несигурност, объркване, раздяла с приятели и персонал от институция или раздяла с биологичнното семейство и др.  

 • Консултиране на деца и юноши, които са настанени в приемни семейства и на приемните родители

Чрез предоставяне на психотерапевтична подкрепа за децата се цели подкрепа на адаптацията им към приемното семейство, както и към подкрепа в установяване на конструктивни отношения с приемните родители; на децата се партнира в посока осмисляне и приемане на актуалната ситуация, както и на бъдещите грижи, планирани за тях. Приемните родители получават психо-социална подкрепа в процеса на отглеждане на децата с цел повишаване на родителския си капацитет в посока подобряване на връзката с децата, повишаване на разбирането си за поведенческите и емоционални особености на всяко от децата и планиране на грижите за тях.

 • Оценка и обучение на кандидати за приемни родители,

Оценяването се извършва съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Обучителните услуги са съчетават групова и индивидуална форма на обучение. Групова форма  – Това е обучение от тренингов тип  и  включва най-малко 4 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от минис­търа на труда и социалната политика, председателя на Държавната аген­ция за закрила па детето и изпълнителния директор на Агенцията за соци­ално подпомагане. Индивидуална форма на обучение се осъществява в случаите, при които е необходимо разясняване на специфични потребности или информация, засягащи конкретния случай.

 • Консултиране на приемни родители, които искат да прекратят настаняването на приемното дете

Дейностите в рамките на тази услуга са свързани с психосоциална подкрепа за родителите, а когато е идентифицирана потребност – и за децата. Режимът на работа е интензивен в кризисния период и когато това се налага срещите са всеки ден. Продължителността на работата зависи от конкретния случай и заявката от ОЗД/ДПС. 5. Услуги по осиновяване

 • Консултиране на деца и юноши, които са осиновени и на техните осиновители

В рамките на услугата са предвидени психо-социални консултации на база на оценка на семейната динамика във връзка с настъпилите проблеми с осиновеното дете. Предоставя се психотерапевтична работа с децата, насочена към преодоляване на травмата от изоставянето и периода на институционализация, подкрепа на адаптацията на детето към семейната среда както и работа по теми, касаещи доверието, способността за свързване и др. Работата с родители-осиновители е насочена към повишаване на родителския им капацитет в посока разпознаване и адекватно отговаряне на потребностите на децата.

 • Оценка и обучение на кандидат-осиновители

Тази услуга съчетава групова и индивидуална форма на обучение. Гъвкавият формат на работа дава възможност да се отговори в максимална степен на специфичните въпроси или потребност от информация в конкретния случай. Обучението е насочено към изясняване на същността и особеностите на осиновяването и към запознаването на участниците с нормативната база и спецификите. Интерактивният характер на обучението дава възможност включените в него кандидат-осиновители да преминат през собствения си опит и да развият сензитивност по отношение на бъдещото осиновено дете – на неговите поведения и преживявания. Също така се отваря пространство участниците да дискутират нагласите си, свързани с подхода към детето, неговото отглеждане и възпитание.

 • Консултиране на разсиновители и осиновители, обмислящи разсиновяване

Режимът на работа е интензивен в кризисния период и, когато това се налага срещите са всеки ден. Тази програма цели да покрие сериозните нужди на осиновителите, които имат проблеми с осиновените от тях деца и реагират на това като искат да ги разсиновят.

II. ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1. Подкрепа на деца, преживели насилие и техните семейства

Услугата е насочена към детето, преживяло насилие, сиблингите, родителя, който не е насилник, може да включва също и работа с родителя-насилник. В рамките на тази услуга децата, които са били свидетели или жертва на насилие биха могли да се възползват от психологическа помощ и социална подкрепа в процеса на преодоляване на психичната травма. Родителите получават подкрепа в процеса на прекратяване на насилието, биват консултирани в посока усвояване на позитиви родителски стратегии за подкрепа на децата в процеса на отглеждане и възпитание.

2. Услуги по превенция на Синдром на родителско отчуждение Целта на услугата е да подпомогне  работата в случаите на конфликт на родителите, в които се въвлича детето и се дават индикации за развитие на Синдром на родителско отчуждение (PAS)

3. Подготовка на деца за изслушване в защитени детски стаи за разпитиДейностите в рамките на програмата са свързани с психо-социална подкрепа за родителите/ близките на детето. Дейностите включват:

 • Разясняване на процедурата за изслушване на деца в защитена стая. Подкрепа при изготвяне на Молба свободен текст, в която се посочва желанието на законните представители на детето, то да бъде изслушано в защитена среда.
 • Изготвяне на становище от психолога на ЦОП във връзка с психичния статус на детето и мотивите детето да бъде изслушано в защитено пространство. Становището, заедно с Молбата се депозират в досъдебното или съдебно производство, в зависимост от конкретния случай.

III. ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ  

 1. Социално-педагогическо и психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства Тази услуга цели да подпомогне преодоляването на поведенчески проблеми на децата в предучилищна и училищна възраст и да превентира отпадането им от училище, Услугата дава възможност да бъдат подпомогнати родителите в справянето с поведенчески проблеми на децата им чрез изграждане на добър модел за общуване с тях.
 2. Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства

Включените тук дейности са:

 • Оценка на риска от отпадане от училище
 • Педагогическа подкрепа за попълване на образователните дефицити
 • Психологическо консултиране
 • Професионално консултиране
 • Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище чрез психосоциална помощ и подкрепа.

2.  Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси ЦОП провежда мобилна социална група с цел активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства във високорискови общности /жени с рискова бременност; деца – жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в ситуация на социална изолация, както и на техните семейства/.   IV. ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 1. Социално педагогическа работа с деца с увреждания. Услугата е предназначена предимно за деца с лека и средна степен на умствена изостаналост, със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм,  множествени увреждания, синдром на Даун и др.)
 2. Психологическа помощ на деца с увреждания. В случай на идентифицирана нужда децата се насочват към психологическо консултиране. Много често те преживяват интензивни емоции, свързани с това, че се възприемат различни от другите деца, възможно е да срещат трудностите в общуването с връстниците, което пък би могло да доведе до оттегляне и изолация, понижена самооценка, развиване на депресивна симптоматика.
 3. Психо- социална помощ на родители на деца с увреждания. Подкрепата за родителите на деца с увреждания е свързана с работа по приемането на болестта на децата, трудностите около справянето с ежедневните грижи, интензивните емоции, които често се появяват в семейства с дете с увреждане като срам, вина, чувство за безпомощност, изолиране от близките и общността.
 4. Музикална рехабилитация. Рехабилитацията с музика при всички деца в програмата е насочена към повишаване на самочувствието, себевъзприемането и себеоценката посредством включването на децата в творчески занимания, в които те се чувстват успешни. Чрез използването на музиката като универсален медиум за изразяване, децата се подпомагат в общуването и се дава възможност по безопасен начин да изразяват емоционални състояния. Музикалната рехабилитация се осъществява като децата пеят, слушат песни и музика, учат се на ритъм и хармония.

 

II) ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

Социалната услуга „Звено майка и бебе” е разработена въз основа на индивидуален подход към всеки отделен случай, като основна цел на работата е запазване на най- добрия интерес на детето. Подкрепата е насочена към развиване на връзка на привързаност между майката и детето и насърчаване на отглеждането му в семейна среда. Конкретните дейности са свързани с осигуряване на условия за задоволяване на базовите потребности на майката и детето, психотерапевтична, социална, медицинска и юридическа помощ. Основният ефект след приключване на услугата цели подготовка на майката и детето за самостоятелен живот. В хода на предоставяне на услугата се реализират следните дейности:

 1. Настаняване и подслон в условия на сигурност и зачитане на достойнството на бременната/ майката и детето с цел развиване на връзката между майката и детето и на социални компетентности на майката
 2. Здравни грижи
 3. Хранене
 4. Развиване на връзка на привързаност между майката и детето
 5. Грижи за децата на настанените майки
 6. Социална интеграция и адаптация към водене на самостоятелен начин на живот
 7. Подкрепа на връзки с близки хора
 8. Развиване и изграждане на социални компетенции на майката
 9. Психотерапевтично ориентирана консултативна помощ за копиране на емоционалната криза и травматичните преживявания
 10. Посредничество

 

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 

 • Уважение и зачитане на човешките права
 • Защита правото на хората да не бъдат обект на насилие
 • Защита правото на хората да получават професионална и компетентна помощ
 • Равнопоставеност между половете
 • Спазване на принципите на добра практика и професионализма в областта на психичното здраве:
 • уважение и зачитане на достойнството на личността
 • спазване на личната тайна
 • информиране на клиентите за възможностите пред тях
 • спазване на правото на избор на клиентите
 • индивидуален подход достъпност на услугите на службата 

Описание Сума
Дарение за спешна помощ и настаняване BGN