Психотерапевтична помощ и психоанализа

Програми и услуги
• Психоаналитична психотерапия
Психоанализа
• Психологически консултации
• Краткосрочна или дългосрочна психотерапия – индивидуална терапия, целяща превъзмогване на травматичните преживявания; по-добро адаптиране към реалността и живота
• Психотерапия на двойки
• Клинична и социална работа/застъпничество

Контекстът на нашата работа
o Програмите за работа с деца са изградени и развити в рамките на психоаналитичната теоретична парадигма. В основата на тази парадигма стои разбирането, че това, което определя развитието и формирането на психичната реалност е връзката между новороденото и майката, бащата и останалите членове на семейството. Капацитетът за справяне с предизвикателствата и промените се определя от вътрешната психична реалност на индивида, формирана от опита в отношенията с близките.
o Периодът на развитие (до 18 години) е период на формиране на психичната реалност. Тя се формира на базата на детското преживяване за отношенията с близките, които могат да бъдат възприети като добри или лоши, грижовни и даряващи или пък жестоки, изоставящи и т.н. Тъй като това е период на растеж, развитие и промяна, той е особено важен за бъдещето. Интензивността на преживяванията и отношенията през този период прави възможна промяната на психичната реалност при добра професионална намеса.

Как работим
o Ние предлагаме услуги за деца и техните родители, тъй като родителите са най-важните фигури в живота на детето. Изградените отношения с тях и детското възприятие на тези отношения определят и всички останали взаимодействия в заобикалящия свят. Затова анализирането и преосмислянето на отношенията е ключ към създаване на условия за справяне с много от проблемите на децата.
o Психологическото консултиране на родители е насочено към подпомагане на мобилизирането на техните вътрешни ресурси. Родителите имат възможност да се консултират индивидуално или като двойка, да анализират в защитена среда своите собствени дефицити, трудности, страхове, фантазии, противоречиви чувства.
o Психологическото консултиране на деца се случва под формата на игра, рисунки или моделиране. Тези методи, заедно с езика, използван по време на играта, се осмислят от консултанта, който след това казва на детето какво е вероятното им значение. Така се отваря пространство за диалог. Неговата цел е изследване на същността на трудностите, преживени от детето. Дори малки деца могат да бъдат включени в такъв тип работа и да бъдат мотивирани от облекчението, което намират в нея.
o Ние вярваме, че психоаналитичната терапия достига до дълбоките пластове на личността, което не просто дава бързи резултати, но има и благоприятно въздействие за бъдещето. Директната работа цели да укрепи устойчивостта и вътрешните ресурси на децата, така че да могат да се адаптират по-успешно, да се чувстват по-сигурни и да постигат развитие на вътрешния си потенциал.

В работата си следваме следните принципи:
o Запазване на личната тайна
o Уважение към страданието
o Зачитане личното достойнство на клиента
o Компетентно и професионално отношение

За кого са предназначени програмите:
o Възрастни и деца с психологични проблеми и симптоми /тревожности, натрапливости, страхове, панически атаки, проблеми в личните взаимоотношения, безплодие, проблеми с храненето и др./ или личностови разстройства
o Двойки с проблеми в общуването
o Деца и родители, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот (вкл. домашно насилие, сексуално насилие, училищен тормоз)
o Родители, чиито деца имат проблеми свързани с дисциплината в училище, общуването с връстниците и учителите, израстването и половото съзряване
o Родители, чието общуване с детето е затруднено от възрастовите кризи, през които детето преминава
o Родители, които се тревожат, че децата им имат проблем или не се чувстват добре, но не могат ясно да определят ситуацията или причините
o Родители, които очакват дете и имат въпроси, свързани с посрещането на новия член на семейството и с приемането от другото дете
o Родители, които са в процес на раздяла, и биха искали да подготвят детето си по най-добрия начин за настъпващата промяна
o Деца и юноши, които срещат трудности в общуването или адаптацията към социалната или училищна среда
o Деца и юноши, които имат психосоматични симптоми като:
• нощно напикаване
• панически атаки
• натрапливости
• проблеми със съня
• тревожност
• проблеми с храненето
o Семейства, роднини и приятели на жертви на насилие или трафик
o Професионалисти от помагащите професии, които ползват психотерапията за лично и професионално развитие

Терапевтична рамка
• Сесиите се провеждат от 1 до 4 пъти седмично, с продължителност 50 минути за възрастни и с продължителност 45 минути за деца
• Продължителността на терапевтичната работа зависи от договора с клиента (краткосрочен, дългосрочен, с отворен край)
• Разликата между психологичното консултиране и психоаналитичната психотерапия е в броя сесии, интензивността, метода и фокуса на работа.