Бодрози

BODROZI-LOGO-JPG-01


 

Институт по социални дейности и практики и Фондация “Асоциация Анимус” започнаха изпълнението на Проект BODROZI.

Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било като жертви или свидетели.

Допълнителните цели са свързани с:

– въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето;
– стимулиране на сътрудничеството между органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение;
– подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото;
– подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие;
– Допълнителна подкрепа за Zona ZaKrila в България и разпространение на модела в страната

Нужди на които проектът отговаря:

Ще подобри практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие и ще допринесе за прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие, посочени в Директивата на ЕС за борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация и детската порнография и Директивата на ЕС за трафика на хора.

Той ще допринесе и за текущия приоритет на ЕС относно интегрираните системи за закрила на детето в държавите-членки на ЕС и неговите 10 принципа и насоките на политиката на Съвета на Европа за интегрирани национални стратегии за защита на децата от насилие.

Проектът се фокусира върху по-всеобхватното и цялостно прилагане на стандартите на ЕС – Хартата на основните права на ЕС (главно членове 4 и 24), практическите аспекти на Истанбулската конвенция, глави IV и V и Директива 2012/29 / ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Международно признатите като добра практика стандарти за качество на Barnahus, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Zona ZaKrila” в България, ще бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа.
Обученията за професионалисти са фокусирани не само върху знанията за законодателството, но и върху прилагането на правото на ЕС и ценностите, произтичащи от законодателството.

Материали:

Интегриран подход към децата жертви или свидетели на домашно насилие

Обучителни програми

Заключителна конференция

260944387_433214395019724_7863565115948218281_n

 

Untitled1This publication was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020).The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.