Правосъдие за всеки – европейска инициатива за компенсация на жертви на престъпления

Защо е необходим проект за компенсация/обезщетение на жертви на трафик на хора?

Компенсацията/обезщетението за жертви на трафик, експлоатация и свързани престъпления има основна роля за противодействие на трафика на хора.

• Компенсацията/обезщетението е възможност за възстановяване. Тя е форма на правосъдие и обществено признание за нанесените материални и нематериални вреди. Финансовата компенсация дава шанс на жертвите да се реинтегрират и да променят бъдещето си.
• Компенсацията/обезщетението е вид наказание. Тя лишава трафикантите от печалбата от престъпната дейност и я предоставя на жертвите.
• Компенсацията/обезщетението е превенция. От гледна точка на жертвите, тя намалява риска от повторен трафик. От гледна точка на извършителите, трафикът престава да бъде ниско-рискова и високо-печеливша дейност.

Компенсацията/обезщетението може да включва възстановяване на неизплатени суми, изработени в ситуация на трафик и експлоатация, но също и на други материални и нематериални щети, в резултат от престъплението. Жертвите могат да бъдат обезщетени за неимуществени вреди като болка и страдание, както и за имуществени вреди като разходи за медицинска или адвокатска помощ, загуба на имущество, пропуснати доходи и др.

Какъв е проблемът?

Проучванията показват, че независимо, че компенсацията е международно признато право на жертвите на трафик, съществуват множество пречки те да се възползват от него.
В повечето Европейски държави е прието законодателство, което позволява на жертвите на престъпления да претендират обезщетение или да бъдат компенсирани по друг начин за имуществени и неимуществени вреди. Те могат да предявят иск за обезщетение в рамките на наказателно, гражданско или административно производство или като се обърнат към специализирани държавни фондове.
Независимо от това компенсацията/обезщетението остава недостъпна за жертвите и това тяхно право не се реализира. Съществуват различни пречки, които правят реалното получаване на компенсация изключително трудно. Например производството в страната на дестинация може да продължи дълго и жертвата да напусне (доброволно или да бъде депортирана) преди да е присъдена компенсация. Поради морални основания на някои жертви не могат да им бъдат възстановени средствата, изработени по време на експлоатация. Трафикантите прехвърлят и укриват активите си в други страни. Жертвите не разполагат с информация и възможност да търсят компенсации. Те нямат достъп до правна помощ. Отговорните институции и организации не познават добре механизмите за получаване на компенсация/обезщетение.

Какво е „Правосъдие за всеки”?

От 2008 г. международната асоциация Ла Страда, съвместно с други европейски НПО, работи за повишаване на знанията относно достъпа на жертви на трафик до компенсация/обезщетение. Проектът „Правосъдие за всеки” се реализира от 12 НПО в 10 европейски държави и е продължение на предишна инициатива COMP.ACT.
Проектът си поставя за цел е да подобри достъпа до компенсации за жертви на трафик на хора и свързани престъпления. Той идентифицира и анализира съществуващите пречки, както и предлага добри практики за преодоляването им. Проектът дава възможност на юристи и на професионалисти от социалната сфера да придобият конкретни знания и умения, за да подпомагат жертвите на престъпления да получават компенсация/обезщетение. Не на последно място, проектът повишава информираността сред политици, представители на съдебната власт, правоприлагащите органи, доставчици на услуги и други експерти, както и сред самите жертви за най-ефективните механизми за получаване на компенсация/обезщетение.

Дейностите на проекта включват:

• Провеждане на проучване в три направления: а) правни процедури и практики за търсене на обезщетение от страна на трафикирани и експлоатирани лица; б) трансгранично сътрудничество по отношение достъпа до компенсации; в) нужди на жертвите, свързани с получаването на компенсации.
• Локални и международни обучения за юристи и специалисти, оказващи подкрепа на жертвите.
• Европейска информационна кампания за достъп до компенсация/обезщетение на жертви на престъпления.
• Създаване на интерактивен онлайн ресурсен център.

Целта е ясна:
Компенсацията/обезщетението трябва
да стане основен елемент на програмите за подпомагане
на жертви на трафик в Европа.

С какво можете да допринесете?

Присъединете се към кампанията за повишаване на информираността относно компенсацията/обезщетението на жертви на трафик. Можете да подкрепите проекта, да свалите материали и да разберете повече на: www.justiceatlast.eu

За повече информация:

Доклад „Legal Assessment: Compensation Practices”
Доклад „Victims’ Needs Assessment”
Доклад „Cooperation On AccessTo Compensation In Cross-border Context”
Брошура „Компенсация за жертви на трафик на хора. Често задавани въпроси от юристи и специалисти, оказващи подкрепа за жертвите”
Стратегически документ „Компенсация за жертви на трафик на хора – факти, изводи и препоръки”

Проектът „Правосъдие за всеки – европейска инициатива за компенсация на жертви на престъпления” е финансиран от Европейския съюз. Консорциумът по проекта се координира от Ла Страда Интернешънъл и включва партньори от България (фондация „Асоциация Анимус”), Република Чехия (Ла Страда), Испания (SICAR и „Есперанца”), Германия (КОК), Австрия (LEFO), Нидерландия (FairWork), Ирландия (MRCI), Румъния (Adpare), Македония (Отворена порта/Ла Страда), Сърбия (ASTRA).

 

2Тази публикация е съфинансирана от Европейския съюз. Съдържанието й е изцяло отговорност на „Асоциация Анимус” и не отразява непременно позицията на ЕС.