“Разработване на модел за цялостни услуги за подкрепа за повишаване на правата на жертвите на престъпления („Подкрепа за жертвите на престъпление”)

(„Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime (SupportVoC)”)
(JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-07 )

1 ноември 2017 г. – 30-ти октомри 2019 г.

UntitledUntitled1финансиран от програма Правосъдие на Европейската комисия (JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-07 ), с главен апликант Университет на Барселона (University of Barcelona).

Фондация „Асоциация Анимус” е партньор в международен проект „Подкрепа за жертвите на престъпление”, заедно с „КМОП” (Гърция), CESIE (Италия), Университета на Барселона (Испания), „HFC (Кипър).

На 25 октомври 2012 г. беше приета Директива 2012/29/ЕС за определяне на минимални стандарти относно правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и влезе в сила на 15 ноември 2012 г., като държавите-членки на ЕС трябва да прилагат разпоредбите в своето национално законодателство до 16 ноември 2015 г. Въпреки това все още има осем държави-членки, които все още не са установили генеричните (общоприложими) услуги за подкрепа на жертвите, изисквани от член 8 от директивата, сред които Гърция, Италия, България и Кипър.
От гледна точка на подкрепата за жертвите определянето на минимални стандарти е от ключово значение. В момента в Гърция, Италия и България се предлагат специализирани услуги за определени видове жертви, като жертви на трафик, жертви на домашно насилие, насилие на деца и т.н. Ограниченият набор от услуги за подкрепа оставя значителен брой жертви без достъп към службите за подкрепа. Освен това не съществува подходящ мониторинг на услугите и равен достъп за подкрепата на жертвите в цялата страна. От друга страна в Испания има добра практика на развити общи услуги за подкрепа на жертвите от 1995 г. насам.

С оглед справянето с тези пропуски, проектът „Подкрепа за жертвите на престъпление” има за цел да допринесе за насърчаването и защитата на правата на жертвите на престъпления в Испания, Гърция, Италия, България и Кипър. Чрез анализ на състоянието на европейската и националната правна рамка относно правата и защитата на жертвите на престъпления и прилагането на Общи услуги за подкрепа на жертвите (Generic Support Victim Support Services (GVSS), както и анализ на силните и слабите страни на испанската система, проектът ще разработи модел и стандартни оперативни процедури за GVSS.

Те ще бъдат адаптирани към различни национални контексти и ще бъдат реализирани в Гърция, Италия, България и Кипър и ще допринесат за ефективното прилагане на правото на ЕС за правата на жертвите на престъпления, и по-специално Директива 2012/29 / ЕС. За да постигне тези цели, „Подкрепа за жертвите на престъпление” ще насърчи сътрудничеството между институциите и организациите, влизащи в контакт с жертвите на престъпления, и по този начин ще подкрепи прилагането на модела и SOPs за GVSS и ще допринесе за осигуряване на цялостна защита на жертвите на престъпление.

През ноември 2017 г. беше проведена първата работна среща на партньорите по проекта, на която бяха обсъдени дейностите и сроковете за изпълнение. До края на декември 2017 г, беше разработен План за действие и лого на проекта. Започна и идейната разработка на специалната интернет страница на проекта.