„ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик”

tolerantФондация „Асоциация Анимус” заедно с още пет организации от Европа – KMOP (Гърция), AIDRom (Румъния), CESIE (Италия), Differenza Donna (Италия) and LEFÖ (Австрия) изпълнява проект „ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик”.

Основната цел на проекта е да подобри интеграцията на жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, които са граждани на трети страни, като улесни достъпът им до пазара на труда. Трафикът на хора продължава да бъде сериозен проблем в Европа. Миграционната криза и нарастващо икономическо неравенство дават нов тласък в разрастването на престъплението, особено в най-тежките му форми, свързани със сексуална експлоатация на жени. Това изисква по-устойчиви и по-добре координирани действия на национално, европейско и международно ниво.

Една от задачите на проекта „TOLERANT” е да изгради транснационална мрежа, за подпомагане на трудовата интеграция на жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Нейна цел ще бъде да се обменят добри практики, опит и информация, относно трудовата интеграция на жертвите, насърчаване на тяхната икономическа независимост и развиване на общи подходи и методи на работа за адекватно посрещане на нуждите на жертвите. Освен това, мрежата ще осигури достъп до интегрирани услуги, специфични за жени, жертви на трафик, които да улесняват включването им в пазара на труда и интеграция им в приемащите страни. Сред останалите цели на проекта е също повишаване информираността на работодателите, трудовите посредници, политиците и компетентните органи за това колко е важно за възстановяването на жертвите на трафик и те да могат да работят и да бъдат автономни.

 

Untitled1Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз и е с продължителност от две години (януари 2019 – декември 2020).
Съдържанието на този материал представя гледната точка единствено на авторите и е изцяло тяхна отговорност.Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана публикуваната информацията.

 

Материали, свързани с проекта:

ТОЛЕРАНТ Прес-бюлетин No 1 2019

ТОЛЕРАНТ Прес-бюлетин No 2 2020

ТОЛЕРАНТ брошура за проекта

ТОЛЕРАНТ брошура за услугите

Национален доклад за услугите в България за подкрепа на трудовата интеграция на жертви на трафик и други форми на насилие, основано на пола, от трети страни

Наръчник за интегрирано предоставяне на подкрепа за заетост на жени, гражданки на трети страни, които са жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация