Всичко за безопасността

daphne1EU-logo

 

 

 

Проектът цели да предотврати и защити младите жени и момичета, предимно от етнически малцинства, които са жертви или в риск  от попадане, въвличане или участие в зловредни практики като ранните насилствени бракове,домашно  насилие, генитално осакатяване при жени и млади момичета, престъпления срещу честта.

Координатор на проекта е Iranian and Kurdish Women’s Rights Organization (IKWRO), като Фондация “Асоциация Анимус” е партнираща страна по проекта, заедно с още три организации: Papatya (Германия), Orient Expres (Австрия), Refugee Women’s Association (Великобритания).

ПРОЕКТЪТ ИМА ШЕСТ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. Млади момичета и жени, предимно от малцинствен произход (роми, кюрди, турци, афганистанци, иранци, и др.) както и бежанци, които са жертви или потенциални жертви на изброените по-горе зловредни практики. Момичета и млади жени, които никога не са имали възможност да развият своята индивидуалност, икономическа независимост, отказани са им основните човешки права.
2. Професионалисти, които да подпомогнат бенефициентите: учители, социални работници,полицаи, координатори на неправителствени организации, държавни и длъжностни лица и др.
3. Общността, която трябва да промени своя начин на мислене относно ранните бракове, дискриминация, престъпления срещу пола и др.
4. Медиите, които ще помогнат да се повиши обществената осведоменост и промяна на законодателството.
5. Лекарите, които се нуждаят от повече информираност, за да подпомогнат  процеса на прекратяване на зловредните практики на европейско ниво.
6. Привличане на националните законодатели и политики, които могат да осъществят промяната на законово ниво.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

– предлагане на информация, консултиране, подкрепа, помощ и други дейности, изпълнявани от Фондация ”Асоциация Анимус” на млади момичета и жени, жертви или потенциални такива на широкия спектър от зловредни практики чрез специално оборудван център за обаждания (Националната телефонна линия за деца 116 111);
– предлагана на психологическо консултиране в кабинет  с цел емоционална подкрепа и справяне с последици като пост-травматичен стрес, тревожност, депресия, насилие и злоупотреба, породени от  въвличане или опити за въвличане в широкия спектър на зловредните практики;
– организиране и провеждане на експертна група от професионалисти, които да подкрепят процеса на информираност и идентифициране на вредните практики в целевите общности. Това ще даде възможност да се създаде информираност и насърчаване на равенството и ще помогне на уязвимите жени и младите момичета  да търсят по-често  подкрепа и помощ;
– организиране и провеждане на уъркшопи за професионалисти, които  да повишат знанията и уменията си за идентифициране на жертви или потенциални такива на зловредните практики;
– организиране и провеждане на уъркшопи за бенефициентите с цел овластяване – повишаване на самооценката и личностния ресурс за справяне със зловредни ситуации, заплашващи физическото и емоционално благосъстояние, подкрепа в процеса на намиране на работа, запознаване с основните им права.

През 2015 година:

– млади жени и момичета бяха консултирани, получиха информация и подкрепа през Националната телефонна линия – 116 111);

– млади жени и момичета получиха психологически консултация в кабинет;

– бяха проведени експертни срещи с професионалисти;

– бяха проведени обучения за жертви и потенциални жертви на зловредни практики;

– бяха проведени обучения с професионалисти;

– бяха създадени, разпечатани и разпространени флаери на различни събития, конференция и работни срещи по темите, свързани със зловредните практики;

– бяха създадени учебни материали в помощ на професионалистите, които работят със жертвите на зловредни практики;

– бяха проведени международни срещи със всички партньори по проекта.