“WIN – Trafficked Women INtegration” („Интеграция на жертви на трафик”)

Animus_WIN_Logo_ColourМеждународният проект “WIN – Trafficked Women INtegration” („Интеграция на жертви на трафик”) се изпълнява от фондация „Асоциация Анимус” (ФАА) в партньорство с FPMCI (Италия), AMIGA (Испания), ENERGHEIA (Италия) и LULE (Италия).

Основната цел на проекта е да се намерят трайни решения за социално-икономическата интеграция на жени от трети страни, жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, в приемащите общества, за да се предотврати повторен трафик. Проектът се изпълнява в България, Испания и Италия, но резултатите от него ще бъдат споделени на регионално и европейско ниво.

Конкретните цели на проекта са:

Разработване на единни насоки за социално-икономическа интеграция на жертвите, приложими в отделните държави. За тази цел участниците от различните държави (България, Италия и Испания) ще обменят опит, информация и добри практики.
Разработване, прилагане, мониториране и актуализиране на личен план за интеграция (ЛПИ) за 45 жени, жертви на трафик. Въз основа на оценка на индивидуалната ситуация и специфичните нужди за всяка жена ще бъде съставен ЛПИ. Той ще взима предвид произхода и миналото й, нейните умения, правната ситуация, в която се намира, и емоционалното й състояние. Ще се прилага холистичен и насочен към жертвата подход.
Реализиране на ЛПИ, с цел улесняване на социалното включване и разширяване на възможностите за трудова заетост. За да постигнат целите си, ЛПИ ще включват обучителни курсове, подкрепа за намиране на работа, обучителни и социални услуги, както и психологическа и правна помощ. Стремежът ЛПИ да се изпълняват последователно, да няма отпадане от тях и така да се намали рискът от повторно въвличане в трафик на хора.
Повишаване осведомеността относно трафика на хора сред работодатели, трудови посредници, обучителни организации, профсъюзи, професионални асоциации и др.
Публикуване на стратегически документ за ползата и ефекта от прилагането н ЛИП, който ще бъде разпространен както в страните участнички, така и сред компетентните европейски институции.

 

Untitled1Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз и е с продължителност от две години (октомври 2019 – септември 2021).
Съдържанието на този материал представя гледната точка единствено на авторите и е изцяло тяхна отговорност.Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана публикуваната информацията.

 

Материали, свързани с проекта:

WIN плакат

WIN брошура

https://www.youtube.com/watch?v=t759whEbxYk

Анализ на резултатите от изпълнението на проекта WIN