Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка“

Кризисният център  „Света Петка” представлява комплекс от социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и спешност.

6

Вход на услугата: Към настоящия  момент Кризисният център е с денонощен достъп. Клиентите, които имат нужда от спешно настаняване, се обаждат първоначално на денонощната Гореща телефонна линия, от където биват насочвани към адреса на Кризисния център. Друг начин на достъп е чрез Полицията, когато при инцидент на насилие клиентите се водят директно от патрулната кола на адреса на Кризисния център, чрез О”ЗД” към Д”СП” или през насочване от партниращи организации и медицински служби или клиенти ползвали услугите на Центъра. Настаняването се извършва с административен акт от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), съгласно разпоредбите на ЗЗД, ЗСП, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).

7

В Кризисния център се развиват следните Програми от грижи за пострадали:
Програма за кризисна интервенция
Кризисна интервенция се предоставя в рамките на 10 сесии, които включват:

 • работа по преодоляване на актуалната ситуация на насилие и копиране на кризата;
 • идентифициране на нуждите и наличните ресурси за справяне на клиента;
 • информиране на клиента за възможностите за закрила, които законодателството предоставя и насочване към подходящи служби и институции за започване на процедури –
 • подкрепа за задоволяване на спешните физически и емоционални нужди на клиента;
 • оценка на риска за здравето и живота на клиент;
 • изграждане на план за сигурност;
 • консултиране на близки на пострадалите;
 • подкрепа за излизане от изолацията.
 • Програма за настаняване и хуманитарна помощ
  • Настаняването се предоставя в рамките до 6 месеца
  • Капацитета на КЦ е 8 човека
  • Осигуряване на 24-часова защитена среда, с оглед предотвратяване на рецидив на насилието.
  • На територията на Кризисния център има условия за настаняване на майки с децата им. Има осигурено оборудване, което позволява да бъдат настанявани бебета от 0 до 3 години.
  • предоставяне на храна за времето на престоя, включително храна за бебета и малки деца, при нужда;
  • закупуване на лекарства;
  • предоставяне на дрехи и бебешки пелени за времето на престоя.
 • Програма за социална работа
  • застъпничество и подкрепа при започване на процедури за закрила във връзка със ЗЗДН
  • включва социално застъпничество и посредничество: придружаване до институции, промяна на постоянен адрес, избор на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки /членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др
 • Програма по овластяване
  • Консvлтации по овластяване- стимулира активността, инициативността, адекватна оценка на собствените сили за търсене на професионална реализация. Насочена е към лица, жертви на домашно насилие. Включва индивидуални консултации, индивидуална подкрепа в процеса на търсене на работа и социална реинтеграция, създаване на умения за добро лично представяне и ориентиране в ситуацията на пазара на труда.

Кризисният център „Света Петка” е единственото място в София за настаняване на пострадали от домашно насилие, жени и деца. Услугата се ползва от пострадалите от домашно насилие не само в София и София област, но и от цялата страната.

Спешното настаняване, навременната психологическа помощ и социалното застъпничество са дейности, които създават базисните условия за справяне в ситуация на насилие. Непрекъснатия денонощен режим на Кризисния център дава възможност за навременна подкрепа, който в отделни случаи е животоспасяваща.

Партньорската работа с други структури, ангажирани с разрешаването на проблемите на пострадалите от домашно насилие  е от голямо значение за успешното им разрешаване.  Поради това, една от основните задачи на екипа през изминалата година продължава да е поддържането, достъпността и участието на други служби, за осигуряване на възможност за избор и непрекъснатост на грижата за пострадалите. Значителни усилия бяха посветени на посещения на съответните служби, което е една добра форма на инвестиция, в резултат на което се увеличава броя и ефективността на съвместната ни работа по случаи.

 

Екипът на Кризисния център включва:
– координатор
– психолог
– социални работници

5

2 348