Комуникация на гражданското общество и застъпнически кампании за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие чрез прилaгането на обща методология, разработена от Съвета на Европа, мрежата на WAVE и UN Women

43544

Комуникация на гражданското общество и застъпнически кампании за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие чрез прилaгането на обща методология, разработена от Съвета на Европа, мрежата на WAVE и UN Women.

GRANT/DGII/GED/VAW/2022/1

  01.12.2022 – 30.06.2023

 

Проектът има за цел да  подобри осведомеността на българското общество относно същността на домашното насилие и насилието, основано на пола, и Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, както и необходимостта от приемане на мерките на конвенцията с цел предотвратяване на насилието и подкрепа на жертвите.

 

1. България е в Европа. Тя подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, но не я ратифицира.

Член 1 — Първа цел на Конвенцията

• да защитава жените от всички форми на насилие и да Предотвратява, Преследва и Премахва насилието над жени и домашното насилие;

 

2. Днес, в комисията по труда, социалната и демографска политика, на дневен ред е:

1.Разглеждане и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие с № 48-254-01-70 , от 24.11.2022г. внесен от Надежда Йорданова и група народни представители;
2. Разглеждане и първо гласуване на Законопроект за допълнение на закона за защита от домашното насилие с № 48-254-01-72 от 25.11.2022г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.

3. Всеки следващ случай на насилие над жена в публичното пространство отново и отново подновява дискусията за това кое е насилие и кое не е насилие над жени. Какво всъщност разбираме под определението „насилие над жени“?

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие дава следното определение „насилие над жените, основано на пола“ означава насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените. Тази дефиниция идва да покаже, че като насилие над жени, основано на пола може да се разглежда всяко сексуално насилие над жени : изнасилване, блудство, сексуален тормоз, сексуална свръхстимулация, както и формите на сексуална експлоатация. Насилие над жени е и всяко физическо посегателство над жена, на основа естествената и физическа слабост спрямо мъжете, както и при състояние на зависимост. Съответно на основа на зависимост може да бъдат разгледани и другите форми на насилие над жени, като психическо и икономическо насилие.

4. Колко места са необходими в Кризисните центрове в България за настаняване на пострадали от домашно насилие? 

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в член 23, гласи: Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за създаване на достатъчен брой подходящи и леснодостъпни подслони за безопасно настаняване и за проактивно свързване с жертви, по-специално жени и техните деца.

 

5. Поредната несправедлива присъда за убита при домашно насилие жена. 

В член 5 на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е записано в точка 2 : Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за упражняване на дължима грижа по предотвратяване, разследване, санкциониране и обезщетяване на обхванати от настоящата Конвенция актове на насилие, извършени от недържавни участници.

 

6. Украинска гражданка, пребиваваща в България е поредната жертва на насилие от страна на системен извършител на насилие.  

Член 29 на Конвенция на Съвета на Европа, за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие гласи:

1. Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да осигурят на жертвите подходящи гражданскоправни средства за защита срещу извършителя.
2. Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да осигурят на жертвите, в съответствие с общите принципи на международното право, подходящи гражданскоправни средства за защита срещу държавни органи, не изпълнили задължението си за вземане на необходимите превантивни или защитни мерки в рамките на своите правомощия.

 

7. Kомисията по правните въпроси на 48-то Народно събрание ще гласува на второ четене Закона за изменение и допълнение на закона за медиацията ще разгледа и вероятно предложения текст ще бъде приет много бързо.

Обяснителният протокол към Конвенцията на Съвета на Европа (точки 251 – 253) изтъква отрицателният ефект, който извънсъдебните форми за разрешаване на спорове могат да имат в случаи на насилие над жени. „Жертвите на насилие над жени и домашно насилие никога не влизат в една процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове на ниво, равно с това на извършителя. Самото естество на акта на насилие над жени неизменно оставя жертвите с чувство на срам, безпомощност и уязвимост, докато насилникът излъчва усещане за власт и надмощие. С цел да се избегне повторно акт на на домашното насилие и насилието над жени и да се позволи на жертвата да потърси справедливост, задължение на държавата е да предостави достъп до състезателно съдебно производство, ръководено от неутрален съдия и проведено съгласно действащите в държавата закони”.

 

Член 11 на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие по този въпрос казва:
1. Страните се ангажират:
• да събират редовно релевантна статистическа информация относно случаи на всички форми на насилие;
• да насърчават изследвания в сферата на всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, за да се проучват първопричините и последиците от него, разпространеността и процента на произнесени присъди, както и ефективността на предприетите мерки;

9. В петък народните представители на Четиридесет и осмото народно събрание обсъждаха на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за защитата от домашно насилие.

Привидно всички народни представители бяха срещу насилието, но повечето от половината застанали на трибуната, говориха срещу законопроекта и неговите възможности да спре насилието.
Според Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие член 5 – Задължения на държавата и дължимата грижа, гласи:
1 Страните следва да се въздържат от всякакви а ктове на насилие над жени и да следят за това държавните органи, длъжностни лица, служители, институции и други лица,действащи от името на държавата, да действат в съответствие с това задължение.
2 Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за упражняване на дължима грижа по предотвратяване, разследване, санкциониране и обезщетяване на обхванати от настоящата Конвенция актове на насилие, извършени от недържавни участници.

10. Каква помощ предлагат програмите за извършители на домашно насилие в България?

Малко се знае за тях, а и техния брой е крайно недостатъчен. Сега действащият Закон за защита от домашно насилие дава възможност на съда, като мярка за защита от домашно насилие с незабавна или с постоянна защита, да изпрати извършител на специализирана програма.
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в член 16 т.1 казва: Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за създаване или подкрепа на програми за обучаване на извършителите на домашно насилие да възприемат ненасилническо поведение в междуличностните си взаимоотношения с цел предотвратяване на бъдещо насилие и промяна на моделите на насилническо поведение.

 

Извършителят не веднъж е посягал на различни жени и това е ставало достояние на съседите. И до момента на скандалните разкрития никой не е сигнализирал институциите за тези случаи, станали видни за мнозина.
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е отделила два члена, за това колко съществено е държавата да има механизми:
Член 27. Съобщаване – Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на всяко лице, станало свидетел на извършването на актове на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, или което има разумни основания да смята, че такъв акт може да бъде извършен или че могат да се очакват и бъдещи актове на насилие, да съобщава за това на компетентните организации или органи.
Член 28. Съобщаване от специалисти – Страните предприемат необходимите мерки, така че правилата за поверителност, наложени от вътрешното законодателство за някои специалисти, да не представляват пречка пред възможността при съответни условия те да съобщават на компетентните организации или органи, ако имат разумни основания да смятат, че е извършен акт на насилие, обхванат от настоящата Конвенция, и че могат да се очакват още сериозни актове на насилие.

12.  Едно момиче, една жена, когато се намира в житейска криза, тогава може да не различи партньор, който я притиска или манипулира и така да се свърже с човек, който проявява първи признаци на злоупотреба и насилие.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в член 9 – Неправителствени организации и гражданското общество казва:

Страните признават, насърчават и подкрепят на всички равнища работата на съответните неправителствени организации и на гражданското общество, които действат активно в борбата с насилието над жени, и установяват ефективно сътрудничество с тези организации.

 

13. Като жени, професионалистки – психолози, социални работници, психотерапевти, които работим с пострадали от насилие да споделим какво е за нас Осми март!

Член 50 от Конвенцията на Съвета на Европа— Незабавен отговор, превенция и защита, гласи:
1 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, така че отговорните правоприлагащи органи да реагират експедитивно и по подходящ начин на всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, като предлагат подходяща и незабавна защита на жертвите.
2 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да гарантират, че отговорните правоприлагащи органи ще се ангажират бързо и по подходящ начин с превенция и защита срещу всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително използване на превантивни оперативни мерки и събиране на доказателства.

14. Призив на НПО сектор към народните представители, относно борбата срещу насилието над жени. 

Член 4 от Конвенцията на Съвета на Европа — Основни права, равнопоставеност и недискриминиране, гласи:

1 Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за подкрепа и защита на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в публичната и в частната сфера.
2 Страните осъждат всички форми на дискриминация срещу жени и предприемат без забавяне необходимите законодателни и други мерки за неговото предотвратяване, по-специално като:
– включват в националните си конституции или в друго подходящо законодателство принципа за равнопоставеност между жените и мъжете и осигуряват практическото прилагане на този принцип;
– забраняват дискриминацията срещу жени, включително чрез използване на санкции, когато е уместно;
– отменят закони и практики, които дискриминират жени.
3 Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.
4 Специалните мерки, необходими за превенция и защита на жените срещу насилие, основано на пола, не се приемат за дискриминация по силата на настоящата Конвенция.

 

15. През 2012 година беше създадена междуведомствена експертна група към Министерство на правосъдието. Тази група създаде и изработи Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Всички забравиха за този Координационен механизъм. Но не и ние.

Член 10 — Орган за координиране на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени

и домашното насилие гласи:
1 Страните определят или създават един или повече официални органи, отговарящи за координацията, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от Конвенцията. Тези органи координират събирането на данни, както е посочено в член 11, анализират ги и разпространяват резултатите.
2 Страните предоставят на определените или създадени съгласно настоящия член органи информация от общ характер относно предприети мерки съгласно глава VIII.
3 Страните осигуряват на определените или създадени съгласно настоящия член органи възможност за пряка комуникация и поддържане на връзки с други подобни органи от други страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100022GBR_CARTE 46 ETATS WEB (1)

 

“Публикациите са  изготвени с финансовата подкрепа на Съвета на Европа. Изразените в тях възгледи по никакъв начин не могат да бъдат възприемани като израз на официалното становище на Съвета на Европа.”

 

„This publication has been produced with the financial assistance of the Council of Europe.The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the Council of Europe.”.