Комуникация на гражданското общество и застъпнически кампании за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие чрез прилaгането на обща методология, разработена от Съвета на Европа, мрежата на WAVE и UN Women

43544

Комуникация на гражданското общество и застъпнически кампании за Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие чрез прилaгането на обща методология, разработена от Съвета на Европа, мрежата на WAVE и UN Women.

GRANT/DGII/GED/VAW/2022/1

  01.12.2022 – 30.06.2023

 

Проектът има за цел да  подобри осведомеността на българското общество относно същността на домашното насилие и насилието, основано на пола, и Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, както и необходимостта от приемане на мерките на конвенцията с цел предотвратяване на насилието и подкрепа на жертвите.

1. България е в Европа. Тя подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, но не я ратифицира.

Член 1 — Първа цел на Конвенцията

• да защитава жените от всички форми на насилие и да Предотвратява, Преследва и Премахва насилието над жени и домашното насилие;

 

2. Всеки следващ случай на насилие над жена в публичното пространство отново и отново подновява дискусията за това кое е насилие и кое не е насилие над жени. Какво всъщност разбираме под определението „насилие над жени“?

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие дава следното определение „насилие над жените, основано на пола“ означава насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените. Тази дефиниция идва да покаже, че като насилие над жени, основано на пола може да се разглежда всяко сексуално насилие над жени : изнасилване, блудство, сексуален тормоз, сексуална свръхстимулация, както и формите на сексуална експлоатация. Насилие над жени е и всяко физическо посегателство над жена, на основа естествената и физическа слабост спрямо мъжете, както и при състояние на зависимост. Съответно на основа на зависимост може да бъдат разгледани и другите форми на насилие над жени, като психическо и икономическо насилие.

 

3. Колко места са необходими в Кризисните центрове в България за настаняване на пострадали от домашно насилие? 

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в член 23, гласи: Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за създаване на достатъчен брой подходящи и леснодостъпни подслони за безопасно настаняване и за проактивно свързване с жертви, по-специално жени и техните деца.

 

4. Поредната несправедлива присъда за убита при домашно насилие жена. 

В член 5 на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е записано в точка 2 : Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за упражняване на дължима грижа по предотвратяване, разследване, санкциониране и обезщетяване на обхванати от настоящата Конвенция актове на насилие, извършени от недържавни участници.

 

5. Укараинска гражданка, пребиваваща в България е поредната жертва на насилие от страна на системен извършител на насилие.  

Член 29 на Конвенция на Съвета на Европа, за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие гласи:

1. Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да осигурят на жертвите подходящи гражданскоправни средства за защита срещу извършителя.
2. Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да осигурят на жертвите, в съответствие с общите принципи на международното право, подходящи гражданскоправни средства за защита срещу държавни органи, не изпълнили задължението си за вземане на необходимите превантивни или защитни мерки в рамките на своите правомощия.
 
Обяснителният протокол към Конвенцията на Съвета на Европа (точки 251 – 253) изтъква отрицателният ефект, който извънсъдебните форми за разрешаване на спорове могат да имат в случаи на насилие над жени. „Жертвите на насилие над жени и домашно насилие никога не влизат в една процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове на ниво, равно с това на извършителя. Самото естество на акта на насилие над жени неизменно оставя жертвите с чувство на срам, безпомощност и уязвимост, докато насилникът излъчва усещане за власт и надмощие. С цел да се избегне повторно акт на на домашното насилие и насилието над жени и да се позволи на жертвата да потърси справедливост, задължение на държавата е да предостави достъп до състезателно съдебно производство, ръководено от неутрален съдия и проведено съгласно действащите в държавата закони”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100022GBR_CARTE 46 ETATS WEB (1)

 

“Публикациите са  изготвени с финансовата подкрепа на Съвета на Европа. Изразените в тях възгледи по никакъв начин не могат да бъдат възприемани като израз на официалното становище на Съвета на Европа.”

 

„This publication has been produced with the financial assistance of the Council of Europe.The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the Council of Europe.”.