Проекти

Актуални проекти

 

1. Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа, финансиран от Уницеф България; „Зона заКрила” в гр. София се управлява от Фондация „Асоциация Анимус”. (01 януари 2019 – 31 декември 2019).

2. Ключ към училище без страх, финансиран от Фондация ОУК, (1-ви май 2016 – 1-ви май 2021г.)

3. Кампания „Да бъдеш Баща“ в България, (1-ви ноември 2017 г. – 1-ви ноември 2020 г.), финансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария, с изпълняваща организация „Асоциация Родители”, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;

4. Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България, (1-ви март 2019 г. – 1-ви март 2022 г.), финансиран от Фондация Медикор, Лихтенщайн; Целта на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на домашно насилие в България, за да се възстановят от последиците на преживяното насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие.

5. Подкрепа за жертвите на престъпления, (1-ви ноември 2017 г. – 1-ви ноември 2019 г.), финансиран от Европейска Комисия

6. Активни срещу насилието над жени, (1-ви ноември 2019 г. – 1-ви ноември 2022 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

7. Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище , (01 януари 2018 – 31 декември 2019), кофинансиран от Европейска комисия

8. Бодрози, финансиран от Европейска Комисия

9. „ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик”, (януари 2019 – декември 2020), финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз.

10. “WIN – Trafficked Women INtegration” („Интеграция на жертви на трафик”), (октомври 2019 – септември 2021), финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз.

11. Блага Баба Блага

 

 

Приключили проекти

 

Правосъдие за всеки (1-ви октомври 2017 – 31-ви септември 2019), финансиран от Европейска комисия.

Safe and Adequate Return Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking, (01.01.2017 – 01.01.2019), финансиран от ЕК – програма AMIF

Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие (януари 2017 г. – януари 2019 г.). Проектът е съ-финансиран от програма Дафне на Европейска комисия. Целта на проекта е да изгради подкрепяща среда за потенциалните жертви на сексуално насилие от мъжки пол, за да намали вероятността и опасността да пострадат.

Възприятие на младите хора за здравословните взаимоотношения (1-ви януари 2017 – 31-ви декември 2018), финансиран от ОУК.

Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното насилие в България и подкрепата на жертвите – (1-ви септември 2015г. – 1-ви септември 2018г.), финансиран от Фондация ОУК, Швейцария.

Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, (1-ви Септември 2016 – 1-ви Август 2018г.) Водеща организация: „Ла Страда Интернешънъл” (Холандия, Партньори: фондация Асоциация Анимус (Българиа), СОМО (Холандия), „Феъруърк” (Холандия), „Ла Страда Полша” и „Ейдром” (Румъния). Финансиран от Холандското Министерство на Външните Работи, фонд „Права на човека“

RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз – (15-ти октомври 2015г. – 15-ти октомври 2017г.), съ-финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство“ на Европейски съюз, с изпълняваща организация “СИВИФОРМ“ – Италия, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

WE GO – Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие (11 януари 2016 – 10 януари 2018), съ-финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз.

Алтернативно бъдеще за овластяване на деца, жертви на насилие в алтернативна грижа чрез програма за повишаване на капацитета на професионалисти, (1-ви декември 2015 г. – 30-ти ноември 2017 г.), финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз, с изпълняваща организация Фондация „СУРТ”, Испания, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;

Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора, (1-ви януари 2015 г. – 4 декември 2017 г.) – Българо- швейцарска програма за сътрудничество

Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца JUST/2011/FRAC/AG/2866, Обща цел на проекта: Да създаде условия детските телефонни линии в 5 държави-членки на ЕС (България, Полша, Чехия, Румъния и Словакия) да чуят гласа на детето.

Овластяваща грижа. Овластяване на момичета настанени в Домове за деца в борбата срещу насилието срещу жени JUST/2011-2012/DAP/AG
Проектът „Овластяваща грижа” има двойна цел: Да увеличава познанията по отношение на разпространението и характеристиките на насилието и злоупотребата с момичета на възраст 14-18 години, израстващи в институции и под юридическата отговорност на държавните органи в ЕС; Да даде възможност на девойките да придобият умения да се защитават и да предпазват себе си и своите връстници от насилие срещу жените.

“United methodist women”, (1-ви април 2016 г. – 1-ви април 2017 г.)

Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм, (1-ви януари 2015 г. – 1-ви март 2016 г.), финансиран по Програма „Мярка 30” на Норвежки финансов механизъм, с изпълняваща организация Генерална дирекция „Борба с организираната престъпност”, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;

Да изразим себе си, (17-ти юни 2015г. – 30-ти април 2016г.), финансиран от Столична община, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

“Подобряване достъпа до специализирана правна помощ за жертви на трафик на хора от България, Румъния и Унгария”, (1-ви април 2016 г. – 1-ви април 2017 г.)

Травма център за деца и семейства (1-ви септември 2013 г. – 31 август 2016 г.), финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество; Травма центъра предлага психотерапевтични услуги в рамките на социалната система, като осигурява безплатни програми за деца, преживели травматични събития и техните родители.

“Приятелите на Зипи“ – бъдещите граждани на България – (3-ти февруари 2014г. – 3-ти април 2016г.), финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България към Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство.

Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз JUST/2013/DAP/AG/5372 (1-ви декември 2014 г. – 30-ти ноември 2016 г.), съ-финансиран по Програма DAPHNE III на Европейски съюз. Проектът е насочен към превенцията на тормоза в училище, а стремежът е учениците да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие.

Всичко за безопасността – (1-ви януари 2015г. – 31-ви декември 2016г.), съ-финансиран по Програма “DAPHNE III“ на Европейския съюз, с главен апликант IKRWO – “Защита на правата на жените от ирански и кюрдски произход“. Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

TRACE – Трафикът на хора като криминален бизнес, (1-ви май 2014 г. – 1-ви март 2016 г.), финансиран от Седма рамкова програма на Европейски съюз, с изпълняваща организация Тристранни изследвания и консултиране, Фондация “Асоциация Анимус” е партньор по проекта;