Учебен и професионален център

Координатори: Миглена Атанасова и Тодор Лалов

От 2000г. обучителната програма на ФАА се преструктурира в Учебен център, развиващ курсове и програми за обучение в три области – по проблемите на травмата, за работа с общността и организационно консултиране. При всяка новопостъпила заявка между Учебния център и Заявителите на обучението се провеждат предварителни разговори. На тях се обсъждат темите и формите на обучението, административните и финансовите въпроси. В зависимост от големината на групата и темата се определя екипа от обучители, както и времетраенето на обучението. Представените области и теми за обучение са вече реализирани от Учебния център до момента.

Целта на Учебния център към Фондация „Асоциация Анимус” е да разпространява на национално и регионално ниво модел на добра практика в психологическата и социалната работа с хора. Предоставяните услуги и програми са изградени в рамките на психоаналитичната теоретична парадигма. Работата е съобразена със социалните, икономическите и културалните условия в България и региона. Той включва работа в екип, ясни процедури, анализ на всеки отделен случай и добро планиране на стъпките за психосоциала работа и мултидисциплинарен подход.

На базата на многогодишния си клиничен опит специалистите от Фондация „Асоциация Анимус”  предлагат обучения, разпределени на модули и изградени на база на теоретична рамка и  интерактивни методи на работа, които дават на участниците практически умения за директна работа с хора.

ОБУЧЕНИЯ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Методът на обученията е интерактивен, като различните учебни форми позволяват на участниците да съчетаят новите знания с досегашния си опит: лекции, работа в голяма група, работа в малки групи, ролеви игри, работа по казуси, психодрама, дискусии и др.

ОБУЧИТЕЛИ

В Учебния център работят 10 обучители, психолози, психотерапевти, социални работници, както и PR специалист.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Екипът обучители подготвя писмени материали за всяка преподадена тема. Материалите се предоставят на обучаваните в края на семинара. В зависимост от обучаваната група, материалите могат да бъдат написани на български, английски и руски език.

ЕЗИК

Езикът на който се провеждат обученията е съобразен с обучаваната група. Учебният център може да провежда обучения на български и английски език.