Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора

logo_BgSwiss_CMYK_1

 

 

 

 

 

(1 Януари 2015 – 31 Декември 2017)

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд “Сигурност”. Той представлява компонент от цялостна тригодишна програма „Швейцарско-българско сътрудничество за превенция на трафика на хора, идентификация, закрила, подкрепа, завръщане и реинтеграция на жертви на трафик”, която се изпълнява от  Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), Международна организация за миграция (МОМ) и „Асоциация Анимус” под общата координация на НКБТХ.

Проектът цели да осигури зачитането на правата на жертвите на трафик на хора за незабавен и безусловен достъп до услуги, след като бъдат идентифицирани в Швейцария като страна на дестинация и в България като страна на произход съответно. Настоящият проект ще допринесе за устойчивото прилагане на мерките за защита на жертвите на трафик на хора, както е предвидено в швейцарското и българското законодателства.

Дейностите са организирани спрямо четирите цели на проекта:

1.       Подобряване на двустранното сътрудничество между Швейцария и България по темата трафик на хора и спазване на правата на жертвите на трафик – Подобряване и засилване на сътрудничеството между Швейцария, като страна на дестинация, и България, като страна на произход, чрез изработване на двустранни насоки за идентификация, защита и насочване на жертви на трафик между България и Швейцария, които ще осигурят ефективна защита и зачитане на правата на жертвите на трафик в двете страни. За тази цел на проекта, АНИМУС ще си партнира също с НКБТХ, където НКБТХ и съответната държавна институция в Швейцария, KSMM, ще имат главна роля.

2.       Подобряване на мониторинга на националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик (НМН)– АНИМУС ще си партнира с МЦРМП (Международен център за развитие на миграционни политики – ICMPD) за изготвянето на оценка на прилагането на НМН от страна на основните участници в механизма и техните местни представители и за преразглеждане на стандартните оперативни процедури. Това ще бъде първата систематична оценка за изпълнението на НМН след официалното му въвеждане през 2010г. Оценката ще покаже до каква степен прилагането на механизма зачита правата на жертвите и колко ефикасни са мерките за защита на жертви на трафик в България.

3.       Повишаване на превенцията на трафик на хора – Провеждане на превенционна кампания в България, отговаряща на съвременните форми на трафик на хора, за да овласти потенциалните (трудови) мигранти да вземат независими и информирани решения за възможностите да потърсят по-добър живот в друга страна.

4.       Подобряване на незабавната помощ за жертви на трафик  –  АНИМУС ще изгради капацитета на Центъра за рехабилитация като Транзитен център за град София, който да действа като първа инстанция за насочване на трафикирани лица. Транзитния център ще предоставя незабавна и безусловна (независимо от сътрудничеството жертвите с властите) подкрепа за трафикирани лица след идентифициране и завръщане в България.