Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния

RightsAtWork_logo_0217

Проектът „Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“ има за цел да предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й проявления в трафика на хора и насилствения труд в България, Полша и Румъния. Проектът цели да противодейства на нарушения на правата на труд, както и да подобри спазването на трудовите права чрез повишаване на знанията относно експлоатацията и ролята на бизнеса, и повишаване на капацитета на работещите, синдикатите, както и неправителствените организации защитаващи човешките права и борещи се с трафика на хора в България, Полша и Румъния.

Допълнително проектът цели подобряване на идентификацията на случаи на експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния и използването на защитаващи човешките права и противодействащи на трафика на хора механизми България, Полша и Румъния. В рамките на изпълнението проектът ще  достигне до 6 различни групи на гражданското общество и чрез тях до над 200 активни представители на синдикати, институции и експерти в областта на борбата с трафика на хора.

Очаквани резултати:

Резултат 1: Повишаване на информираността и капацитета сред синдикати, институции и неправителствени организации за различните начини за подкрепа работниците да търсят правата си, особено в сектори, в които лошите условия на труд и лошата организация на работния процес преобладават. Повишено насочването на случаи към Инспекция по труда и Националните механизми за насочване на жертви на трафик.

Резултат 2: Повишаване на информираността и капацитета на неправителствените организации, борещи се с трафика на хора, както и други НПО, за идентифициране на случаи с цел трудова експлоатация, както и повишаване на обмяната на информация и конкретни случаи между релевантни институции като Инспекция по труда, синдикати, НПО, включително организации работещи с мигранти и бежанци.

Резултат 3: Създаване на политическа воля за ефективна национална рамка за достоен труд и достоен бизнес, и прилагането й в България, Полша и Румъния.

В рамките на проекта за постигане на горепосочените цели ще се  проведат общо 6 двудневни обучения (по 2 в България, Румъния и Полша), изследване и анализ на законодателната рамка и конкретни случаи, ще се проведат посещение за събиране на информация България, Полша и Румъния, предвижда се създаване на Национална работна група, съставена от представители на релевантните държавни институции, гражданското общество и синдикатите, 9 местни семинара, две стратегически срещи и финална конференция за представяне на резултатите от проекта.

Проектът е финансиран от Холандското министерство на външните работи.

image001