Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм

norwaygrants

Фондация Асоциация Анимус е партньор в изпълнението на Проект „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм” по програма БГ13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи” , финансирана от НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014
Проектът е с продължителност 15 месеца и стартира на 01.01.2015г. Той е на обща стойност 418 840 евро. Бенефициент по проекта е Държавна агенция „Национална сигурност” , като си партнира с Министерството на вътрешните работи на Република Полша, Националното бюро на полицията на Унгария, Националната комисия за борба с трафика на хора към МС на Република България и Фондация „Асоциация Анимус”. Проектът е насочен към развитие на възможностите на българските правоохранителни структури, социални работници, други национални органи и неправителствени организации за рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите, както и подобряване и засилване на сътрудничеството и взаимното разбирателство между тях на национално и международно ниво посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм.
Като партньор по проекта Фондация Асоцияция Анимус има следните дейности във връзка с жертвите на трафик на хора:
– Настаняване в кризисен център за период до 3 месеца;
– Оценка на риска и план за сигурност;
– Програма по овластяване, която включва развиване на умения за реализация на пазара на труда;
– Хуманитарна помощ;
– Супервизии и дебрифинг за екипа;
На 27.01.2015 г., в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, в София се проведе откриваща конференция за стартиране на проекта, който е основан на разбирането, че ефективното противодействие на организираната престъпност и наказателното преследване на извършителите, е възможно единствено, ако има хуманно отношене и грижа за пострадалите. Проектът е базиран на дългогодишния опит и сътрудничеството на Анимус и полицията в работата по случаи на трафик на хора. Защитата на интересите и правата на пострадалите са първостепенна грижа за всички партньори.

Телефон за контакт: 02/ 9 833 855
0878 670 574

Координатор: Ренета Величкова