WE GO! – Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие

 

 

Logo_WeGo_CMYK Проектът „Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие”, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз, ще се изпълнява в продължение на 24 месеца в периода 11-ти януари 2016 г. – 10-ти януари 2018 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство от 15 неправителствени организации от 7 държави-членки на ЕС: Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Кипър, Швеция и България.

Проектът събира в обща инициатива италианската организация, ActionAid, която е член на международна федерация, работеща срещу бедността и несправедливостта в 45 държави, 2 специализирани изследователски центъра (Институт за социални изследвания, Италия и MIGS, Кипър), 1 пан-европейска мрежа от социални лидери и предприемачи (Euclid Network, Великобритания), и 11 организации, предоставящи подкрепа на жени, жертви на насилие в различни държави на ЕС (SURT and Fundaciò Mujeres в Испания; Фондация „Асоциация Анимус”, Фондация „Джендър проект за България” и Център на жените в технологиите в България; SEGE and WCK в Гърция; Folkuniversitetet Uppsala в Швеция; 3 центъра за настаняване на жертви на насилие от северна, централна и южна Италия).

Основната цел на проекта е да подобри услугите за подкрепа на жени, жертви на насилие в Европа, като обърне специално внимание на обучението и услугите, които различни центрове и приюти за временно настаняване предоставят на пострадали от насилие. Важен фокус на проекта е повишаването на капацитета на обучители и специалисти от центрове за подкрепа на жени, жертви на насилие, както и разработването на нови инструменти и методики за създаване на икономически алтернативи за жени, които са били жертви на насилие. Дейностите на проекта ще дадат възможност на центровете за подкрепа да отговорят на икономическите нужди на жертвите (които често остават на втори план след юридическата подкрепа) като овластят жените да излязат от ситуацията на насилие.

По-конкретно, проектът цели да подобри сътрудничеството между специалистите, работещи в услуги, които предоставят подкрепа на жени, жертви на насилие, както и да способства идентификацията и обмена на добри практики между 8 държави, които поставят икономическото овластяване като приоритет. Допълнително, проектът цели да подобри разбирането на професионалистите и уменията им за предоставяне на модели и протоколи за подкрепа, които помагат на жените да станат икономически независими.

Основни дейности по проекта са:

– Сравнително изследване на съществуващите услуги за жени, жертви на насилие в 8 държави в ЕС и разработване на съвместна методология за събиране на данни, както и комплексна теоритична рамка за анализ на данните;
– Насърчаване на транс-граничното сътрудничество и организиране на събития за взаимно учене за специалисти, ангажирани с подкрепата на жени, жертви на насилие за обмен на добри практики и методологии, работещи за икономическа независимост на пострадалите;
– Изпълнение на услуги за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие: обучения за професионалисти и жени, жертви на насилие, проведени в 4 държави – участници в проекта, които ще приложат на практика новите програми, чиято цел е подпомагането на жените за излизане от ситуацията на насилие;
– Дейности за разпространение на резултатите на проекта, на местно и европейско ниво, които ще акцентират върху важните уроци, научени от прилагането на методологията в рамките на проекта, както и върху опита и постиженията в поне 8 държави. Дейностите за разпространение на резултатите на проекта ще изведат и препоръки към представители на различни институции, които участват в процеса на взимане на решения.

От проекта ще имат възможност да се възползват 200 жени, жертви на насилие без работа, които ще бъдат подкрепени да станат икономически независими, 35-50 обучители и специалисти, които работят в центрове за борба с насилието, 50 професионалисти, включени в анализа и обмяната на опит, планирани в проекта, около 100 представители на институции и повече от 160 000 граждани на европейското общество.
flag_yellow